Губернатор төлевилели Өвүр кожуунда

  0
  4
  «Кадышкшыл оруу» губернатор төлевилелиниң эмчилер биргадазы Өвүрнүң Хандагайты, Саглы биле Солчур суурларынга барып четкеш, чоннуң кадыкшылын шинчилээн.

  Эмчилер бригадазында эндокринолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, эндоскопист эмчилер бар. Көдээ чериң херээжен чону маммография аппарадынга тырттыртып алыр аргалыг болган.

  «Кадыкшыл оруу» губернатор төлевилелин 2014 чылда эгелээн. Ооң кол сорулгазы – республиканың көдээ черлеринде чурттап чоруур чонга шынарлыг эмчи дузазын чедирери. Ооң аңгыда кижи бүрүзү бодунуң кадыкшылы дээш бедик харыысалгалыг болурунуң, улус аразында нептереңгей аарыгларының дугайында билиин бедидер, ол аарыгларны баш бурунгаар болдурбас сорулга-биле санитар-чырыдыышкын ажылдарын чорудар.

  Эмчилер бригадазы план ёзугаар март 23-27 хүннеринде ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга чедер.
  Реклама