Губернатор төлевилелиниң ийиги ээлчээ

  0
  0

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың депутаттарынга 2021 чылда республикага боттандырар ажыл-херектерниң дугайында айыткалын таныштырып тура, республиканың биче суурларынга эгелээн “Эзирлерниң уязы” төлевилелдиң бирги чадазы чедиишкинниг боттанганын демдеглээн.

  Тываның Баштыңының эгелээни төлевилелди тус чер чагыргалары, сумунуң чурттакчы чону база күүсекчи эрге-чагырга органы болур Спорт яамызы демнежип, тускай спорт залдары чок биче суурларда “эзирлерниң уязын” айыттынган хуусаада тудуп дооскаш, ажыглалче киирген. Бо хүнде ында спортчу амыдырал хайныккан.

  Ук төлевилелди үш чылда боттандырары көрдүнген болгаш, бо чылда кайы суур ол эргени алырынга шилилде шыңгыы болганын Спорт яамызы дыңнаткан. Чоннуң изиг күзели, эрге-чагыргадан деткимче, оларның чаңгыс деми бар болза, кандыг-даа улуг үүле-херекти чаңгыс тыныш-биле бүдүрүп ап болурун, эрткен чылдың арга-дуржулгазы көргүскен. Ынчангаш бо чылда губернатор төлевилелинге киржир күзелди хөй суурлар илереткен.

  Республиканың Спорт яамызы суурунда спортчу инфраструктура шуут чок 15 чурттакчылыг черлер шилиттингенин дыңнаткан. Бо 2012 чылда Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр, Бай-Тайга кожууннуң Шуй, Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы, Бии-Хем кожууннуң Хадың, Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин, Таңды кожууннуң Арыг-Бажы, Эрзин кожууннуң Мөрен, Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажы, Өвүр кожууннуң Солчур, Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг, Тожу кожууннуң Тоора-Хем, Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды, Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек, Чеди-Хөл кожууннуң Сайлыг суурларга “Эзирлерниң уязы” туттунар.

  Тываның Баштыңы айыткалында “Төлевилелдиң негелделери ол-ла хевээр артар. Республиканың Чазаа тудуг материалдарынга акша-хөреңгини үндүрер, суурларның чурттакчылары боттарының холдары-биле тудар. Муниципалдыг органнар биче спорт залдарының девискээриниң чаагайжыдылгазын харыылаар, ол ышкаш акшаландырыышкынга боттарының үлүүн киирер” дээнин сагындыраал.

  Реклама