Губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге

  0
  0
  “Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери өөреникчилерниң эртемнерге билиглерин ханыладыр болгаш быжыглаар талазы-биле хемчеглерни Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы чорудуп турар.

  Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга немелде белеткелин чорудар сорулга-биле Тываның өөредилгени хөгжүдер институду биле Тываның күрүне университеди “Суббота школазын” организастаан. Суббота санында аңаа губернатор төлевилелиниң киржикчилери оолдар, уруглар өөренир аргалыг болур. Баштайгы кичээлдер дүүн эрткен.

  Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелели “Суббота школазынга” “Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери өөреникчилер кичээлдээр аргалыг болзун дээш, оларны кожууннуң школаларындан чыып, Кызылга хоорайга автобус-биле чедирер талазы-биле хемчеглерни алган. «Суббота школазының» январь 16-да ажыдыышкынынга болгаш баштайгы кичээлдеринге Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү, Арыскан, Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Хайыракан ниити билиг школаларының бо чылгы 7 доозукчулары киришкен.

  «Суббота школазынга» баштайгы өөредилге хүнүнде өөреникчилер тестер эрткен. Ооң көргүзүглери-биле өөреникчи бүрүзүнүң өөредилге программазын тургузар. «Суббота школазынга» өөредилге 2021чылдың март 20-ге чедир үргүлчүлээр.

  Улуг-Хем кожууннуң школаларында губернатор төлевилелиниң киржикчилери өөреникчилерни «Суббота школазынга» чедирер автобустуң шимчээшкин графигин тургускан, харыысалгалыг ажылдакчыларны быжыглаан. Баштайгы удаада өөреникчилерни Арыг-Үзүү ниити билиг школазының башкызы А.Тугаржап биле кожууннуң өөредилге яамызының методизи А.Моңгуш үдеп чорааннар.

  Эрткен дыштанылгалар үезинде “Кышкы школа” өөредилге бөлгүмнерин Тываның политехниктиг техникумунуң баазазынга организастаан. Күрүнениң түңнел аттестацияларының үезинде албан шылгалдалар дужаар “орус дыл”, “математика” дээш кол-кол эртемнерге билиглерин уруглар улам быжыглап, делгемчидип алыр аргалыг болганнар.

  #Губернатортөлевилели #Өг_бүлебүрүзүнге_бирденэвээшэвесдээдиэртемнигуруг #Өөредилгеяамызы #ТКУ #Өөредилгехөгжүдеринститут #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
   
  Реклама