Хөөлер үндүр бижиир акция

  0
  27
  Тыва Республиканың Капитал септелге фондузу хөөлер үндүр бижиир акцияны уламчылап турар. Акция март 31-ге чедир үргүлчүлээр.

  Капитал септелгеге дадывырлар талазы-биле кол өрени бүрүнү-биле төлеп, ооң дугайында чекти көргүскенде, эрткен үелер дургузунда санаттынган хөөлерни долузу-биле күш чок болдурар.

  Өрелерин хары угда төлеп шыдавас өнчү ээлеринге, фонд өрениң төлевирин 3-тен 6 ай чедир узадырының дугайында дугуржулганы чарар арганы берип турар. Өрени хөөлер чокка айлар аайы-биле чарар.

  Өрени узаткан таварылгада, дугуржулгада көрдүнген чурум езугаар кол өрени бүрүнү-биле дуглаан соонда хөөлерни үндүр бижиир. Ону боттандырарда өнчү ээзи Тываның Капитал септелге фондузунга билдирииишкинни киирери эргежок чугула.
  Реклама