Хөгжүм – сорук киирикчизи

  0
  1

  Караа көрбес инвалидтерниң Бүгү-российжи ниитилелиниң республика салбырының баштаар чери “Хөгжүм – караа көрбестерниң сорук киирикчизи болгаш кадыкшылды экижидериниң эң эки аргазы” деп социал төлевилелди ажылдап кылгаш, караа көрбестерни хөгжүмге хаара тударынга болгаш өөредиринге, караа көрбес ыраажылар болгаш хөгжүмчүлерниң “Азия төвү” деп ансамбилинге дыка херек национал хөгжүм херекселдери садып алырынга Тываның Чазааның 141 муң рубль грантызын ойнап алган.

  Бүгү-российжи караа көрбестер ниитилелиниң Тыва салбырының тургустунганындан бээр 60 чылы-биле холбаштыр сенатор Дина Оюн байыр чедирип, организацияның кежигүннеринге бүгү-ле чүүлдерге чедиишкиннерни күзеп, электроакустиктиг гитараны белекке берген. Гитараның шынарын хынаарын сенатор хөгжүмчү Орлан Сайындан дилээрге, гитараның хөөнүн кииргеш, аялгаларны ойнааш, гитараның акустиказы тулган-дыр деп үнелелди Орлан Моңгушевич берген.

  Үнелиг белек дээш өөрүп четтиргениниң демдээ кылдыр чараш ырны Дина Ивановна-биле кады ырлааннар. Сенатор-биле ужуражыышкын дыка чылыг байдалга эрткен. Чүге дээрге республиканың караа көрбестер ниитилелиниң баштаар чериниң даргазы Аңгыр-оол Хертек тыва телевидение инженерлеп, Дина Оюн журналистеп ажылдап чораан болгаш, шаандан бээр эп-найыралдыглар.

  Караа көрбестер ниитилелиниң республика организациязында кончуг талантылыг ыраажылар болгаш хөгжүмчүлер бар. Чаа хөгжүм херекселдери барда Тыва, регионнар болгаш Россия чергелиг көрүлделерге улам тура-соруктуг киржип, тыва улустуң национал уран чүүлүн мурнукузундан-даа артык сонуурганчыг кылдыр көрүкчүлерге бараалгадып, шаңналдыг черлерни удаа-дараа чаалап алырынга оларның бүзүрели улам быжыккан.

  Реклама