Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чигирзиг белектер

  0
  5

  Чаа чылдың бүдүүзүнде республиканың наркология диспансериниң Соок-Ирей биле Харжыгажы арага-дары, наркотиктер-биле демиселди чорудуп турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң бажыңнарынга барып чедип, чигирзиг белектери-биле улуг-биче кижилерни өөрткеннер.

  Нарколог эмчилерниң хайгааралында турар өг-бүлелерниң кандыг амыдырап-чурттап турарын хынап көрүп, херек таварылгаларда деткимче-дузаны кадары-биле оларның бажыңнарынга барып чедери оларның ажылының бир чугула угланыышкыны дээрзин диспансерниң психолог эмчизи Сырга Хомушку демдеглээн.

  Чаа чыл бүдүүзүнде шак ындыг хыналданы чорударда наркологтар Соок-Ирей биле Харжыгаш кылдыр кеттинип алгаш, чигирзиг белектерлиг “аалдап” чоруп каарлар. Частырыг кылган кижилерге ону эдип алыр арганы бээри чугула деп психолог эмчилер санап турар. Ынчангаш хайгааралында өг-бүлелерниң аал-оранынга байырлалдың тыныжын чедирерин кызыдып турарлар. Ылаңгыя Чаа чылдың хөй санныг дыштаныр хонуктарында арага-дарыдан адырлып алыр деп шиитпирлеп алган кижилерге деткимче чугула херек.

  Бо удаада нарколог эмчилер хөй ажы-төлдүг чеди өг-бүлениң бажыңнарынга аалдап четкеннер. Барган бажыңнарының ээлери шупту элээр, ажы-төлү-биле эки амыдырап-чурттап турары эмнелге ажылдакчыларынга өөрүнчүг болган. Бажыңынга олурган ажы-төл Соок-Ирей биле Харжыгашка ыры-шүлүктерин бараалгадып, чаагай, чигирзиг белектерни шаңналынга алганнар.

  Ол өг-бүлелерниң аразында онза кичээнгейни социал керээ программазында киржип турар өг-бүлеже угландырган. Олар кайызы-даа эмчилерниң дузазы-биле аарыг чаңчылындан адырлып алырын быжыы-биле шиитпирлеп алган болгаш күрүне деткимчези-биле тускай дериг-херекселдерни садып ап, ыяштан тыва чоннуң национал кылыгларын бүдүрүп, садып-сайгарар ажылды эгелеп алганнар. Эмнелге ажылдакчылары оларга ам-даа чедиишкиннерни күзеп, өг-бүле дээш чоргаарланып, өөрээн сеткилин илереткеннер.

  Реклама