Хөй чылдыг сигенни тарыыр

  0
  0
  «Арыг чурт” деп федералдыг төлевилелдиң иштинге Тыва Республика Россияның бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы-биле 153,6 сая рубль ниити түңге “Тыва кобальт” комбинаттың артынчыларын аштап-арыглаарының талазы-биле дугуржулганы чарган.

  “Тыва кобальт” комбинаттың 20 чыл ажылының дургузунда 1,4 сая куб метр хоралыг артынчылар чыылган. Оларны беш шыгжамыр-картада суккан. Ук шыгжамырларда бар хоралыг каттыжыышкыннар чер адааның сугларынче, ажык суг хөөлбектеринче кирип, кижиге айыылды тургузуп болур.

  2021 чылда «Арыг чурт” федералдыг төлевилелдиң иштинге хоралыг артынчыларны эде культивастаар. Ол ийи чададан тургустунар – техниктиг болгаш биологтуг. Эде культивацияның биологтуг чадазында хөй чылдыг сигенни тарыыры көрдүнүп турар.

  #Федералдыгтөлевилел #Арыгчурт #Экология #Россияныңбойдусяамызы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама