Хөректээштер даарап

  0
  3

  Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайның уругларның уран чүүл школазында чүгле уран чүүлге эвес, чогаадыкчы ус-шевер салым-чаяан херек чүүлдерге хандыкшылдыг башкылар ажылдап турар.

  Бо школаның хөгжүм башкызы Азиата Суктор хөгжүмчү салым-чаяанындан аңгыда дааранырынга база ус-шевер салымныг. Тыва, орус дээш өске-даа чоннарның национал хептерин даараарынга сонуургалы он хире чыл бурунгаар тыптып, аңаа үр үе дургузунда хандыкшып, ус-шевер арга-мергежилин улам-на сайзырадып келген. “Салым-чаяанныг кижи чүге-даа салым-чаяанныг” деп чоннуң чараш болгаш ханы уткалыг үлегер домаа домра клазының башкызы Азиата Каматовнага дорт-ла хамааржыр.

  Национал хептер даараар ус-шевер чоруу ооң уран чүүл школазының хөгжүм башкызы ажылы-биле сырый харылзаалыг. Азиата Каматовна – Шагаан-Арыг уран чүүл школазының өөреникчилериниң концерттерге кедер хептериниң дизайнери болгаш дааракчызы. Школаның хореография болгаш хор коллективтериниң кежигүннериниң хептериниң дизайнын бо башкы чогаадып, оларны херек кырында онзагай кылдыр быжып база даарап турар.

  Шагааның бүдүү айында уран чүүл школазының өөреникчилериниң аваларынга тыва национал хөректээшти быжар болгаш даараар талазы-биле мастер-классты Азиата Каматовна организастааш, дыка солун кылдыр эрттирген. Хор болгаш хореография класстарының өөреникчилериниң авалары мастер-класска идепкейлиг киришкеннер.

  Аңаа ажыглаар пөс болгаш хендир материалдарны, дааранылга машиналарын олар боттары эккелгеннер. Барык-ла алды шак дургузунда хөректээштерни быжып, даарап, оларга илер өөктерни болгаш илдириктерни, каастаар угулзаларны аңгы даарап келген түңнелинде кончуг чараш хөректээштер белен болган.

  Тыва национал хептиң бир хевири хөректээшти канчаар быжарын болгаш даараарын айтып бергени дээш, авалар Азиата Каматовнага улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткеннер.

   

  Реклама