Хаактыг чаржыр маргылдаа

  0
  1

  Агаар-бойдустуң чоокку үеде элээн чылыг болганы Улуг-Хем кожууннуң школачыларының аразынга хаактыг чаржырынга маргылдааны, коронавирус аарыгга удур негелделерни сагып тургаш, Шагаан-Арыг хоорайга эрттирер арганы берген.

  Кожууннуң 6 школаларындан ниитизи-биле 50 хаакчылар маргылдаага киришкен. Олар дээрге Шагаан-Арыг хоорайның №1 болгаш школа-гимназиязының, Арыг-Үзүү, Арыскан, Арыг-Бажы, Хайыракан ортумак ниити билиг школаларының спортчулары. Маргылдааның киржикчилери хаакчыларны назы-хар аайы-биле үш бөлүкке чарган: элээди назы-харлыг хаакчыларның улуг бөлүү, ортумак болгаш биче бөлүктери.
  Коронавирус аарыгның уржуунда спортчуларның белеткели эвээш-даа болган болза, хаакчы бүрүзү маргылдаага тиилелгеже чүткүлдүүн көргүскенинден демисел ээлээн чидиг болган.

  Элээди назы-харлыг хаакчыларның биче бөлүүнүң оолдарының болгаш уругларының аразынга чарышка бирги черлерни Шагаан-Арыгның №1 школазының өөреникчилери Айдыс Коңгар-оол биле Эвелина Крачевская чаалап алганнар.

  Элээди назы-харлыг хаакчыларның ортумак бөлүүнүң оолдарының аразынга чарышка Шагаан-Арыгның №1 школазының өөреникчизи Арзылаң Куулар, уруглар аразынга Арыг-Бажы ниити билиг школазының өөреникчизи Айыр-Санаа Түлүш тиилээннер.

  Элээди назы-харлыг хаакчыларның улуг бөлүүнүң оолдарының аразынга чарышка Шагаан-Арыгның №1 школазындан Түмен Дамдын-оол, уругларының аразынга Шагаан-Арыг хоорайның школа-гимназиязындан Чайзат Хомушку тергиидээннер.

  Маргылдааның организакчылары чемпионнаан болгаш шаңналдыг черлерни чаалап алган хаакчы оолдар, уругларга шаңналдарны тыпсып, бедик спортчу тура-соруктуг болурун, чаа-чаа тиилелгелерни күзээн.

  Реклама