Хаактыг дайынчы

  0
  4

  РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак Дээди Хуралдың депутады Елена Ховалыг-биле кады Кызыл кожууннуң Шамбалыг суурга болган кайгамчык хемчегге чедип чорааннар.

  «Хаактыг дайынчы» деп хаактыг чарыш бир дугаар кожуун чергелиг маргылдаа кылдыр эртип турар. Кайгамчык болуп турар ужуру чүдел дизе, чарышты боттуң кылганы хаактарга, бистиң өгбелеривистиң Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде фронтуга белек кылдыр чорудуп турганы 52 муң эжеш хаактың технологиязы-биле кылгаш, эрттирип турар.

  Ук төлевилел, “Харлыг аъттыг шериг” деп ат-биле, 2020 чылда Россия Федерациязының Президентизиниң Грантызын алган турган. Ындыг чүүл ооң суур чергелиг маргылдаадан кожуун чергелиг чарышче хуулуп калбарарының кол чылдагааны болган. Оранизакчыларның идээргек сеткили хөлчок бедик, ам безин республика чергезинче семеп турар апарган. Төлевилелдиң кол хей-аът киирикчизи – республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Сайдаш Монгуш болур.

  Ол ышкаш Күрүне Думазының депутады Шамбалыг суурнуң чурттакчылары-биле ужуражып, суурнуң чидиг айтырыгларын аңаа чугаалашканнар.

  — Херектиң ужуру чүдел дизе, ук чурттакчылыг чер бүрүнү-биле бойдус заказнигиниң девискээринде турар. Ындыг байдал ажыл-агый чорударынга кончуг шаптыктыг. Бичии-ле чүүл ужун дээш чөпшээрел дилээр апаар, сиген кезери безин хоруглуг. Хууда тудуг дугайында чугаалап-даа канчаар. Ук айтырыгны шиитпирлээри-биле республиканың бойдус камгалалының сайыдының адынче депутат негелдени киирер болуп дугуруштувус. Ол айтырыгны бодумнуң хайгааралымга алыр мен – деп, Мерген Ооржак дыңнаткан.

  Реклама