Хай-халап соонда хурал

  0
  26

  Солагай талакы дачаларга өрт болганының түңнелинде дөрт кижи чок болган. Кызыл хоорайның Онза байдалдар талазы-биле комиссиязы божуу-далаш хуралды эрттирип, аңаа хай-халаптың болганының чылдагаанын сайгарып, мындыг чергелиг болуушкуннарны болдурбазының дээштиг хемчеглерин ажылдап кылган. Хуралды Кызыл хоорайның чагырга даргазы Карим Сагаан-оол удуртуп эрттирген.

  Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де Өртке удур албанының бирги өрт-дилээшкин отрядының начальнигиниң оралакчызы Артыш Ховалыг ук хуралга илеткелди кылган.

  РФ-тиң Онза байдалдар яамызының ТР-де Кол эргелелиниң дыңнадыышкыны-биле алырга, март 18-те дүнекиниң 2 шак үезинде солагай талакы дачаларның Зеленая кудумчузунда өрт болганының дугайында медээ кирген. Өрттү өжүрүп турда, хууда бажыңдан дөрт кижиниң өртең мөчүзү тывылган. Баш буруңгааргы дыңнадыгдан алырга, өрт үезинде бажыңга дөрт кижи турган: 2015 болгаш 2017 чылдарда төрүттүнген бичии уруглар, оларның 30 харлыг авазы база ооң таныыры херээжен. Кожаларының сөс-домаандан алырга, хай-халап болурунуң бүдүүзүнде херээжен кижи арагалап турган болуп турар.

  Ол ышкаш мэрниң социал политика талазы-биле оралакчызы Наталья Попугалова база илеткелди кылган. Когараан өг-бүле найысылалга эрткен чылын Тес-Хем кожуундан келген, Кызыл хоорайның Назы четпээннер талазы-биле комиссияның даңзызынга турган. Уругларның иези эзиртир суксуннар ижеринге туралыг, ол дээш уругларны 2020 чылдың декабрь 20-де Кызыл хоорайның өг-бүлеге болгаш ажы-төлге социал дуза төвүнге эккеп турган. Херээженниң бодун эмнелге албан черинге чедирип, эмнээшкин курузун эрттирген. Бо чылдың февраль 20-де аңаа уруг-дарыын эгиткен, ооң бетинде комиссияга чаңгыс эвес удаа өг-бүлеге уруг-дарыын эгидериниң дугайында айтырыгны чугааалажып турган. Буруузун миннингенин, эттингенин херээжен кижиниң бүзүредип турганын барымдаалааш, мэрияда Назы четпээннер талазы-биле комиссияның шиитпирин ёзугаар уруг-дарыгны авазынга дамчыткан.

  Сөөлгү катап комиссия кежигүннери өг-бүлени 2021 чылдың март 7-де хынап чораан, ынчан бажыңның херээжен ээзи элээр, уругларын карактап олурар болган.

  Комиссия хуралының түңнелдери-биле дараазында шиитпирлерни хүлээп алган:

  — Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң ортузунга өртке айыыл чок чорукту профилактикалаарының талазы-биле албан черлер аразының рейд бөлүктериниң ажылын күштелдирер, ажылды дачалар ниитилелдеринден, хоорайның тускай даңзыда кирип турар чедимче чок, хандырылгазы кошкак өг-бүлелерниң бажыңнарындан эгелээр болгаш өреге бүрүзүн кезип, хынаарының үргүлчүлелдиин дарый болдурар;

  — солгай болгаш оң талакы дачалар ниитилелдеринде база Вавилин ээтпээнде шалыпкын таңныылдаашкын бөлүктериниң ажылын идепкейжидер, улус-чоннуң ортузунга суугуларны, чылдыр херекселдерни ажыглап тура, өртке удур айыыл чок чорукту сагыыр база суугуларның хоолайларын хөөден аштап-арыглаарының дугайында тайылбырны күштелдирер;

  — когараан кижилерниң өг-бүлелеринге эргежок чугула дузаны чедирер;
  -Кызыл хоорайның солагай эрикте дачалар ниитилелиниң девискээринге өрт кезээн тургузарының дугайында айтырыгны РФ-тиң Онза байдалдар яамызының ТР-де Кол эргелели-биле кады ажылдап кылыр.

  Реклама