Хайнак хураганнар немешкен

  0
  11

  Республиканың малчыннарының коданнарында тус черниң тыва уксаалыг хойларының шынарын экижидер, деңгелин күштелдирер, продуктулуун көвүдедир сорулга-биле Россияның 3 регионундан уксаалыг кошкарларны садып алган турган. Эъткир болгаш чаглыг талазы-биле Россияда эң дээре деп үнелеткен калмык уксааның 110 баш кошкарларын база садып алганын Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы @tmgnews17 дыңнаткан .

  Россияның өске регионнарындан эккелген кошкарларны чагыг киирген тараачын-фермер ажыл-агыйларның хой коданнарынга аренда үндезининге үлей тургускан. Чижээлээрге, калмык уксааның бүдүрүкчү кошкарларны “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2019 чылда киржикчизи Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми сумуда арат Аяс Сарыгларның коданында төрүүр хойларга салган.

  Калмык кошкардан калбак кудуруктуг тыва уксаалыг хойлар 130 ажыг хураганны бо чазын төрээн. Мал ажылының специалистери малчынның кыштаанга барып, хураганнарны шинчилеп көрген.

  Чаа төрүттүнген хураганнарның дурт-сынын шинчилеп, кудуруун хемчээген. Калмык уксаалыг бүдүрүкчү кошкар-биле эдериштирген калбак кудуруктуг тыва хойлардан төрүттүнген хураганнарны деңзилээрге, кили 5 килограмм болган. Калбак кудуруктуг тыва уксаалыг бүдүрүкчү кошкарлар биле хойлардан төрүттүнген хураганнарның деңзизи 4 килограмм хире.

  Эъткир болгаш чаглыг мага-боттуг, калбак кудуруктуг калмык уксааның кошкарлары биле калбак кудуруктуг тыва уксаалыг хойларны эдериштирерге, олардан төрүттүнген хураганнарның шынары багай эвес боорун баштайгы шинчилелдер көргүскен.

  Калмык кошкарлардан тыва уксааның хойларының хураганнарының доругуп өзери база эки болган. Хураган ийи неделя дургузунда ортумаа-биле 9 килограмм килдиг апаар. Ол дээрге деңзизи бир хонукта 300 грамм хире немежип турар-дыр.

  Реклама