Хамаатыларның назынын узадырынга салдарлыг

  0
  0
  Дыка хөй ада-иелер уруг-дарыының шимченгир эвезинге, эш-өөрү-биле холбажыксавазынга, спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге киржир күзел чогунга ажаанзыраарлар. Спорт-биле холбаа ам-даа өзүп олурар организмни быжыглаарынга дузалаар.

  «Чаңгыс демниг Россия» партияның чөвүлел хуралынга ооң федералдыг удуртулгазы 2021 чылда “Уруглар спорту” партийжи төлевилелдиң боттандырылгазын уламчылаар деп чугаалаан.

  2021 чылда бо сорулгаларга Россия Федерациязының 85 субъектизинге ажык хевирниң 100 күш-культура-кадыкшылга комплекизин тударынга 2 млрд. рубльди үндүрери көрдүнген.

  Тыва Республиканың Чазааның командазы ажык хевирниң 1 күш-культура-кадыкшылга комплекизин тударынга 20 сая рубль түңнүг федералдыг акша-хөреңгини чедиишкинниг камгалаан.
  Тыва ышкаш, кыжы үргүлчүлелдиг, субъектилерге комплекс-биле чергелештир хоккей шөлчүгештерин дериири көрдүнген. Россия Федерациязының бүгү субъектилеринге 2021 чылдың сентябрь 1-ге чедир ажык хевирниң күш-культура-кадыкшылга комплекизиниң тудуун доозар сорулганы салган.

  Амгы үеде Кызыл хоорайның чагыргазы комплекстиң тудуун чорудар черни тодарадып турар. Федералдыг төлевилелдерге федералдыг акша-хөреңгилерни камгалаарындан аңгыда, республика акша-хөреңгилерин “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелиниң боттанылгазынга база үндүрүп берип турар. 2020 чылда 10 бичежек спорт залын туткан, 2021 чылда 15 спорт залының тудуу эгелээр.

  Кылып чоруткан хемчеглерниң түңнелинде, Тыва Республиканың үлүү Россияның күш-культура болгаш спорт-биле доктаамал холбажып турар 3-79 хар назылыг чурттакчы чонунуң ниити санындан 53 хуу болур.

  «Уруглар спорту» партийжи төлевилелдиң иштинге школачы болгаш херим иштиниң спортун хөгжүдери, мниципалитет, регион, бүгү-россия болгаш делегей деңнелдиг маргылдааларны организастаары база эрттирери планнаттынып турар. Ол бүгү хемчеглер бистиң хамаатыларывыстың назынын узадырынга салдарлыг.

  Реклама