Ханы уткалыг, эки шынарлыг болур

  0
  1

  Бөгүн республиканың Улусчу чогаадылга төвүнүң баазазынга кожууннарның культура эргелелдериниң начальниктериниң онлайн хуралы культура-дыштанылга албан черлериниң удуртукчуларының болгаш методистериниң киржилгези-биле болуп эрткен.

  Видеоконференция харылзаазының хевиринге болуп эрткен хуралга ниитизи-биле 42 ажылдакчы киришкен. Ажылчын онлайн хуралды Улусчу чогаадылга төвүнүң директору Елена Ондар ажыткаш, Сүт-Хөл болгаш Эрзин кожууннарның культура эргелелдериниң чаа удуртукчулары-биле таныштырган.

  Республиканың Улусчу чогаадылга төвүнүң, культура эргелелдериниң болгаш культура-дыштанылга албан черлериниң 2021 чылда кол-кол ажылдарының планын хуралга сайгарып чугаалашкан.

  Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан улусчу бот-тывынгыр театрларның «Уран чүүлдүң күзүнгүзү» шиилер көрүлдезин, бичии ыраажыларның республика чергелиг «Хамнаарак», улусчу чогаадылганың «Тыва – бистиң ѳргээвис» фестиваль-мөөрейлерни организастап эрттирери онлайн хуралга чугаалашкан айтырыглар аразындан кол черни ээлээн.

  Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан байырлыг хемчеглерже шыңгыы кичээнгейни угландырган. Тыва улустуң төөгүзүнде кончуг улуг ужур-дузалыг, тыва күрүне дугайында билиишкинни чоннуң угаан-бодалынга арттырарынга салдарлыг болган бо болуушкунга тураскааткан культура болгаш уран чүүл көргүзүглери кожууннар, республика деңнелдеринге ханы уткалыг, эки шынарлыг болур ужурлуг деп хуралдың киржикчилери демдеглээннер.

  Реклама