Харыысалгалыг сайгарлыкчыларның саны немежип турар

  0
  1

  QR-паспорт алган харыысалгалыг сайгарлыкчыларның саны көвүдеп турар. Бо удаада «Чалама», «Хадыңчыгаш», «Сибирячка», «Абсолют», «Джейфудс», «Ак-Бедик» дээш өске-даа кафелер Covid-19-ка удур коллективтиг иммунитетти хевирлээн организацияларның даңзызынче кирген.

  Ажылдакчыларының 80 болгаш оон хөй хуузу чаа коронавирус хамчыынга удур тарылганы эрткен азы ук хамчыкты алды ай хуусаа буруңгаар аарып эртип каапкан ниитиниң чемненилге черлери ындыг QR-паспорттарны алыр эргелиг дээрзин сагындыраал. Ол ышкаш ук документ хөй-ниити чемненилге черлеринге олуттарны 75 хуу чедир көвүдедир арганы берип турар.

  Айыттынган даңзыже кирип алыр дизе, сайгарлыкчылар болур-чогуур чагыгны ооң электроннуг хол үжүү-биле болгаш организацияның таңмазы-биле бадыткаан документиниң скан-хоолгазын Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызында (www.мойбизнес17.рф) дараазында электроннуг адресче киирер: qr-tuva@mail.ru.

  Тодаргай сүме-дыңнадыгны 3-60-18 дугаарлыг телефондан билип ап болур.

  #Экономиктигхөгжүлдеболгашүлетпүряамызы #QR_паспорт #COVID_19 #Мээңбизнезим #Хөй_ниитичемненилгечерлери

  Реклама