Хажыдыышкыннарны илеретпээн

  0
  0
  Хоругдал черинге болган үймээниң дугайында интернет четкизинге салдынган медээниң шынга дүгжүр азы дүүшпезинге хамаарышкан хыналданы Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелинге чорутканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  2021 чылдың январь 22-де ТР-ниң кижиниң эргелериниң талазы-биле төлээзи Ольга Россова, хөй-ниитиниң хайгаарал чөвүлелиниң кежигүнү Амир Ооржак, Кызыл хоорайның прокурорунуң улуг дузалакчызы Субудай Куулар Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң начальниги Дмитрий Обломий көрүп турда, 1 дугаар эдип-чазаар колониязынга барып чорааннар.

  Хыналданың үезинде олар эмнелге кезээн, хоругдал черинге көрдүнген чурумну үрээн херектеннерниң камера оран-савазын, карантин салбырын болгаш херектеннерниң отрядтарын хынап, эргий кезээннер.

  Эргий кезилдениң үезинде херектеннерден хоругдал чериниң ажылдакчылары хоойлу-дүрүмге чөрүштүр хөделишкиннер кылып турар бе дээрзин айтырганнар. Хомудалдар кирбээн. Хайгаарал болгаш хөй-ниити төлээлери хоругдал албан чериниң ажылдакчыларының хөделиишкиннеринде хоойлу-дүрүм хажыдыышкыннарын илеретпээн.
  Реклама