Хээли алганы болгаш бергени дээш

  0
  1

  Россияның Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының истелге эргелелиниң даргазының оралакчызынга хамаарыштыр истелге херээн оттурганын Россияның истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

  Иштики херектер органнарының харыысалгалыг албан-дужаалдыг херээжен ажылдакчызының хоойлуга дүүшпес хөделиишкиннерин Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш республиканың Иштики херектер яамызының айыыл чок чоруунуң талазы-биле килдизиниң оперативтиг ажылдакчылары соксаткан.

  Оларның чоруткан истелгезиниң үезинде билдингени-биле алырга, тус черниң херээжен чурттакчызы республиканың иштики херектер органнарынга ажылдап кириксеп, аңаа дуза кадып болур кижилер дилеп турарын, деткимче дээш акша берип болурун республиканың Иштики херектер яамызының истелге эргелелиниң даргазының оралакчы херээжен кижи 2020 чылдың октябрь айда билип алгаш, ол байдалды ажыглаар деп шиитпирлээн.

  Херээжен кижини иштики херектер органнарынга киирип каарынга дузалап болур албан-дужаалдыг ажылдакчыларга бээри-биле болгаш боду база алыр дээш, 200 муң рубльди херээжен кижиден үзүктеп алган. 2021 чылдың январь биле февраль айларда 45 муң рубльди таныыры кижи дамчыштыр алган. Ооң агар санынче 100 муң рубльди ажылга кирер күзелдиг кижи шилчиткен. Бо чылдың март айда 60 муң рубльди иштики херектер органнарының харыысалгалыг ажылдакчызы боду холунга туда алган. Ооң буруузун бүзүрелдиг бадыткаары-биле истелге ажылдары уламчылап турар.

  Хээли акшаны берип турган херээжен кижиге, хээлини дамчыдарынга киржип турган хамаатыга хамаарыштыр база истелге херээн оттурган.

  Реклама