Хээли бээрин оралдашкан

  0
  3
  Хээли бээрин оралдашкан

  Күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчылары хээли алырынга кедергей амдажаан алыскак-чискек кижилер деп бактадып турган үелер ам эрткен деп чугаалап болур. Бир эвес Тываны алыр болза, ындыг үе эрткен. Оруктарга шимчээшкинниң чурумун үрээн, азы эзирик машина мунуп чорааш туттурган чолаачылардан хээли алыр деп чүве республиканың КАИ ажылдакчыларының сагыжында безин чок апарган. Оларга хээли саналдаан чолаачыларны инспекторлар дораан-на туткаш, иштики херектер яамызының чогуур албан черлеринге аппарып дужаап турарлар.

  2021 чылдың эгезинден бээр үеде Оруктарга шимчээшкинниң айыыл чогунуң күрүне инспекциязының ажылдакчыларынга хээли бээр оралдажыышкынның 5 таварылгазы Тывада илереттинген.

  Автомашинаны эзирик мунуп чорааш туттурган чолаачылар КАИ ажылдакчыларынга хээли бээрин бо-ла оралдажы бээрлер. Апрель айның 2-ниң болгаш 3-түң хүннеринде Иштики херектер яамызының кожууннар аразының “Барыын-Хемчик” килдизиниң КАИ ажылдакчыларынга хээли бээриниң 2 оралдажыышкыннары болган.

  Апрель 2-де Ак-Довурак хоорайның кудумчуларының бирээзинге орукка шимчээшкинге айыылдыг байдалды тургузар чыгыы чораан «ВАЗ-2112» автомашинаны КАИ ажылдакчылары эскерип каан. Ону дозарга, чолаачы машиназын доктаатпайн, дезип ыңай болган. Полицейжилер ону ызырты четкеш, дозуп доктааткан. Автомашина чолаачылаар эргези чок, ам артында эзирик эр кижи «ВАЗ-2112»-ни мунуп чораан болган. Мобилдиг банк дамчыштыр хээли акшазын полицейжилерниң карталарынче шилчидип бээрин эзирик эр саналдааш, шагдааларга туттурган. Эртем-техниканың амгы үеде сайзыралындан хээли бээриниң аргалары база чыдып калбаан дээрзин бо таварылга бадыткаан.

  Ол-ла Ак-Довурак хоорайга апрель 3-түң хүнүнде машинаны эзирик мунуп чорааш туттурган чолаачы бир хойну хээлиге бээрин аазаан. Хээли бээриниң биеги эрги аргалары ам-даа уттундурбаанын бо чолаачы көргүскен.

  Автоинспекторларга хээли бээриниң таварылгаларын болдурбазы-биле орук-патруль албанының автомашиналарының ишти-даштын көргүзүп хайгаараарының тускай дериг-херекселдери тургустунган дээрзин шагдааларга хээли саналдаар сеткилдиг кижилер сактып алыры база артык эвес.

  Реклама