Хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик болзун!

  0
  5

  Аксымаар Инек чылының ниити шынарларын Тываның Камбы-Лама эргелели @tmgnews17 дыңнаткан.

  Чылдың эгези азы чылдың дөрт эргилделер эгезинде, бедик дагларның кур ортузу черлерге хар, чаъс хөй, шуурганныг болур. Оргу-шөлдерге, оран-чуртка тараа-сиген, үнүш элбек үнер. Күс узун болуп мал-маганга эки чыл. Эт-хөреңги арбыдаар чыл.

  Төрениң чарлык чаазы сулараар, ынчалза-даа экономика сайзыраар. Чоннуң амыдыралы ортумак болур. Чоннуң эп-найыралы баксырап, кударал-дүлгээзинге алзып, демиселдер үнүп болур. Ынчангаш бужар бак сөс чугаалавайн, эп-найыралды быжыктырып, арыг-чаагай, уян чымчак сөстер чугаалап, угаан-медерелди, дыл-домакты, сагыш-сеткилди арыг тудуп чоруур болза эки.

  Улуг эрге-дужаалдыгларга багай. Аныяк-чалыы, ортумак эрге дужаалдыг кижилерге таарымчалыг чыл болур. Эр хиндиктиглер далаш, кыс улус тайбың оожум чылды эрттирер.

  Аарыг талазы-биле алыр болза, кижилерге эки, а мал аарыы нептерээр. Соок аарыы, өкпе, ижин-баар, чараа-думаа, чүстер аарыгларындан оваарныр.

  Кыш соок, хар улуг болур. Ынчангаш малчын улус оваарныр болза эки.

  Аксымаар Инек чылында Силерниң буян-кежииңер делгереп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, аарыг-аржык чок, аас-кежиктиг болуруңарны йөрээдивис!

  Реклама