Хербис дааның эдээн база катап бок «тудуп чий» берген

  0
  6
  Хербис дааның эдээн база катап бок «тудуп чий» берген

  Агаар медээчилериниң дыңнадып турары-биле алырга, бо неделяның төнчүзүнде хар хөлчок дүрген эрип, үер болурунуң айыылы тургустунуп болур. Ооң-биле чергелештир, Хербис дааның эдээнде суг аксыр оңгарлар ол чоок-кавы бажыңнарның төккени боктан тунуп калган. Ында чуртталга бажыңнарын суг албазын дээш чурум чок чурттакчыларның октапкан богун арыглаар ажыл хоорай чагыргазынга чылдың-на онаажып турар. Дүүн безин оон “Чаагайжыдылга” МУБ бирээзи-ле 20 тонна чүък сөөртүр сес “КамАЗ” ишти бокту дажаан.

  Ук албан чериниң ажылдакчылары чылдың-на чаңгыс ол-ла айтырыг-биле үскүлежип турарлар: даг эдээнде бажыңнарның чурттакчылары тускай сорулгага кастынган оңгарны бок төгер чер кылып алган. Эрткен чылдарның арга-дуржулгазындан алырга, бир эвес бокту аштап, арыглавас болза, эрээн харның суун өскээр чайып турар сордурукчулар боктан тунуп каар. Ооң түңнелинде – дамырактар оңгуну ашкаш, бажың-балгаттың девискээрин хөме ап келир.

  Кызылдың чагырга чери чурттакчыларга чыылган богун аңаа көрдүнген черже – хоорайның мурнуу-чөөн талазында кадыг артынчылар шыгжамырынче үндүр сөөртүрүн база катап дыңнадып турар. Ооң-биле чергелештир, Хербис дааның эдээнде чурттап турар Чоокку Каа-Хемниң чурттакчыларынга оңгуну бок төксүн дээш эвес, а улуг суг, үер үезинде хамаатыларны онза байдалдардан камгалазын дээш касканын дыңнадып тур.

  Ол ышкаш дараазында сагындырыгны база катап кылыры эргежок чугула: бок төгеринге көрдүнмээн черлерге бокту мөөңнеп, чыгганы дээш ТР-ниң Административтиг корум-чурум хажыдыышкыннарының дугайында хоойлузунуң 8.4 чүүлүнүң 1 кезээ-биле хамаатыларга сагындырыг бээри азы 2 муңдан 3 муң рубль чедир, албан-дужаалдыг кижилерге – 5 муңдан 10 муң рубль чедир, юридиктиг эргелиг кижилерге – 20 муңдан 50 муң рубль чедир торгаары көрдүнген.

  Бок төгеринге көрдүнмээн черлерге бок төккениниң барымдааларының дугайында Тываның Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызының хайгаарал килдизинче 8 (39422) 6-28-01, Мэрияның администрация-техниктиг хайгаарал эргелилинче 8 (39422) 3-38-77, Кызыл хоорайның чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче 2-31-42 (viber 89133442112) кайы-даа шакта долгааш, дыңнадып болур.

  Реклама