Херек кырында шалыңны хынаар

  0
  1
  Херек кырында шалыңны хынаар
  Кадык камгалал, өөредилге болгаш эртем, культура адырларда бюджет ажылдакчыларының шалыңының херек кырында хемчээлин хынааш, будулгаазынныг чүүлдер бар болза, чылдагааннарын сайгаргаш, эде санаар талазы-биле саналдарны киирер даалганы Россияның кадык камгалал, өөредилге болгаш эртем, культура яамыларының сайыттарынга болгаш регионнарның удуртукчуларынга РоссияныңЧазааның Даргазы Михаил Мишустин берген.

  Чаңгыс албан черинде чаңгыс ол-ла ажылды кылып турар ажылдакчыларның, чаңгыс регионда ол-ла адырның албан черлеринде ол-ла албан-дужаалды ээлеп турар ажылдакчыларның шалыңы чүге аңгы-аңгы хемчээлдиг болганынче онза кичээңгейни салырын Михаил Мишустинниң даалгазында айыткан.

  Бо даалганы яамыларның сайыттары болгаш регионнарның удуртукчулары апрель 1-ге чедир күүседир, ооң дугайында РФ-тиң Күш-ажыл яамызынга дыңнадыр ужурлуг.

  Россияның яамыларындан болгаш регионнарындан кирген медээлерге үндезилеп, бюджет адырында чамдык категорияларның ажылдакчыларының шалыңын өстүрер талазы-биле саналдарны ажылдап кылгаш, федералдыг чазакче апрель 20-ге чедир киирерин РФ-тиң күш-ажыл болгаш саң-хөө яамыларынга дааскан. Бюджет ажылдакчыларының шалыңында ажыт-чажыт чүүлдер чок болур ужурлуг деп Михаил Мишустин демдеглээн.

  Эртем болгаш өөредилге талазы-биле чөвүлелдиң февраль 8-те хуралынга Россияның Эртемнер Академиязының Сибирь салбырының Цитология болгаш генетика институдунуң улуг эртем ажылдакчызы Анастасия Проскурина эртемденнерниң шалыңының эвээжин чажырар чүүлдер барын чугаалаарга, специалист бүрүзүнүң шалыңын санаарын билдингир болгаш көскү болдурар, бюджет ажылдакчыларының шалыңында байдал эки дээрзин көргүзер дээш, “статистика-биле ойнаар” чорукту соксадыр даалганы РФ-тиң Чазаанга Владимир Путин берген соонда, бюджет адырының ажылдакчыларының шалыңын хынаар ажыл эгелээн.
  Реклама