«Хин ава» байырлалы

  0
  3

  Бүгү делегейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскааткан «Хин ава» деп чараш байырлыг хемчег муниципалитеттер аразының Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң хуралдар залынга болуп эрткен.

  Бо эмнелгениң божудулга салбырында аваларның аас-кежии – чаш төлү төрүттүнүп, эмчилерниң чылыг холдары оларны уткуп ап турар. Ынчангаш чаа төрүттүнген чаштар, оларның авалары каң-кадык болурунче мында улуг сагышты салып турар.

  Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Алла Намдак эмнелгениң божудулга салбырының шупту херээжен эмчилеринге болгаш өске-даа медицина ажылдакчыларынга Частың башкы байырлалы-биле байыр чедирген. Ол чаш төлдүң кадыкшылының камгалалынга кончуг чугула бактериялар чок болдурар сайгылгааны болгаш 5000 камгалал маскаларны, «Селера» деп садыгдан эт-сеп садып алыры-биле чүс муң рубльдиң сертификадын Кадык камгалал яамызының мурнундан тывыскан.

  Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазының бирги оралакчызы У.Д. Серин, социал политика талазы-биле оралакчызы А.Н. Даржаа, Улуг-Хем кожууннуң саң-хөө эргелелиниң удуртукчузу А.Д. Белек олар эмнелгениң божудулга салбырының коллективиниң херээжен ажылдакчыларынга Март 8 байырлалы-биле байыр чедириишкиннеринге катчып, куспак ишти чечектарни тыпсып, 30 муң рубльдиң сертификадын Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының мурнундан тывыскан.

  Чаа-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Р.К. Баз-оол бодунуң болгаш удуртуп турары кожууннуң чагыргазының мурнундан ийи кожууннуң иелериниң карактарын «чырыдып», чаа төрүттүнген чаштар каң-кадык болзун дээш кызымак ажылдап турар эмчилерге, медицина ажылдакчыларынга Март 8-биле байыр чедирип, кадыкшылды, аас-кежикти, ажылынга чедиишкиннерни күзеп айыраң чараш чечектерни сунуп, 10 муң рубльдиң сертифитадын берген.

  Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң удуртулгазы аалчыларга өөрүп четтиргенин илереткен.

  Реклама