Хомудал-ла кээр, Хову-Аксы-ла боор

  0
  18
  Хову-Аксы суурнуң котельнаязында 1 болгаш 2 дугаарлыг доскаар агрегаттарында үрелиишкин бары март 18-те илерээн. Ооң түңнелинде шакта 4 гигакалорий бээр үш дугаарлыг доскаар агрегадын ажылдадып киирген, ооң күчүзү чылыг эдилекчизиниң ажылының норма-чижек көргүзүглерин четчири-биле хандырып шыдавайн турарындан чуртталга оран-савазы көскүзү-биле сериидээн.

  Республиканың Одаар чүүл болгаш энергетика яамызының дыңнатканы-биле котельнаяда септелге ажылдарын 12 кижилиг бригада боттандырып турар. Ол ышкаш 1 болгаш 2 дугаарлыг доскаар агрегаттарында үрелиишкиннерни шалыпкын болгаш өй-шаанда чайладыр дээш Ак-Довуракта участоктан 4 кижилиг септелге бригадазын немей хаара туткан.

  Хову-Аксы суурда Тываның «ТЭК 4 Башкарылга компаниязы» күрүнениң каттышкан бүдүрүлгезиниң директорунуң дыңнатканы-биле алырга, баш бурунгааргы хуусаалар-биле 2 дугаарлыг доскаар агрегадынга септелге ажылдары март 19-та 22 шак үезинде доостур, а 1 дугаарлыг доскаар агрегадын март 19-туң 24.00 шакка чедир септээр.

  Септелге ажылдарының үезинде хоолайларны хынап көрүп турда, бир хоолайның дуңзаалаан черинден чарык тывылган. Тодаргайлаарга, сильфоннуг компенсатор чарылган болган.

  Чер ажылдары (черни казары) доозулган, амгы үеде үрелиишкинни чайладырының талазы-биле ажылдар чоруп турар. Хоолайга септелге ажылдарын 2021 чылдың март 19-та 20 шак үезинде доозар.

  Котельнаяда септелге ажылдарынга хайгааралды база таарыштырылганы чорудар сорулга-биле Хову-Аксыда республиканың одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Р.В. Кажин-оол биле яамының килдис начальниги А.О. Монгуш олар чеде бергеннер.
  Реклама