Хоочун өгбезиниң изин уламчылап…

  0
  1
  Чаа-Хөл кожууннуң төп ном саңынга ук кожууннуң ажыл-амыдыралынга, культура адырынга улуг салдарны чедирип, балалбас исти арттырган Дегут Монгушович Демчиктиң 75 харлаанын таварыштыр эрттирген юбилейлиг байырлалга киржир аас-кежиктиг болдум.

  Интернет четкизинде вайберде «Алмаз бийир» биле «А.А. Даржайның салгалдары» аттыг бөлүктерде өңнүктерим чалалганы чорударга, сеткилимден өөрүп хүлээп алгаш,барык-ла ийи хонук бурунгаар четкеним ол.

  Ырак-чооктан аалчылары-даа арбын болган база ол хемчеглерни Чаа-Хөл суурнуң төп ном саңының ажылдакчылары бедик деңнелге организастаанын онзалап илередир-дир мен. Төк кээп дүшкен кавай черим Булуң-Терээмден эгелээш, Чаа-Хөлдүң чаа эгелеп чоруур шүлүк чогаалынга сундулуг чалыы салгалы чыдып кагбайн, хоочуннарга чедир акы-угбаларым идепкейлиг кириштилер. Ылаңгыя Булуң-Теректен Нина Эртине башкы аныяктарын баштап алгаш келгеш, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Дегут Монгушовичиниң дугайында төөгү-намдарны таныштырды.

  База-ла Булуң-Терекке ажылдап чораан хоочун башкы Савелий Кыргысович Сарыгның уруу Ольга Балчырбай ачазының болгаш кады төрээн угбашкыларның ажы-төлдериниң, уйнуктарының каттыжып алгаш үндүргени «Адашкылар аян ыры» деп шүлүктер номун кижи бүрүзүнге чедиштир белекке үлээни озагай болган.

  А ук кежээниң маадыры — Дегут Демчик бодунуң чап-чаа-ла үндүргүлээни шүлүктериниң,чечен чугааларының номнарын чалаткан аалчыларынга барык-ла боодал чечектер дег кылдыр холдарывыска немелде суй-белектер-биле катай тутсуп берди. Чаа өзүп орар салгалдарывыс шак бо өөредиглиг, ажыктыг хемчегден чүгле чалгынналып, бедиктерже көдүрлүүшкүннүг чүткүүр идигни алгаш, хоочун өгбезиниң изин уламчылап, амыдыралчы үлегерин эдереринге салдарлыг боор буруңгаар үзелдиг көрүштү алган дээрзин ол кежээниң төнчүзүнде-ле каракка илдеңи кончуг көстүп турду.

  Аяс Санчай-оол
  Реклама