Хоочуннарга чурагайлыг билиглер өөредилгези

  0
  0

  Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелдиң чорудуу-биле 65 хардан өрү назылыг хамаатыларга өөредилгени эгелээр.

  Хоочуннарны чурагайлыг сервистерни ажыглап билиринге үш хүн дурузунда өөредир. Күзелдиг улустар февраль 15-ке чедир бижидип алыр ужурлуг.

  Өөредилге курстарынга электроннуг курлавырларны канчаар ажыглаарынга өөредир. Чижээ, бажыңынга олургаш-ла, чуртталга-коммунал ачы-дуза чедирилгезин интернет таварыштыр онлайн төлеп билиринге болгаш өске-даа чүүлдерни тайылбырлап бээр.

  Өөредилге курстары халас, Информация технологияларының техникумунга февраль 16, 17, 18-те болур.
  Адрези: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, бажың 1В.
  Айтырыгларлар талазы-биле баар адрези: Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 100, кабинет 109 чеде бээр, азы 8(39422)25803 телефонче долгааш, билип алыр.

  Баштайгы бөлүкче бижидип четтикпейн барган болзуңарза, дараазында ийи дугаар бөлүкче бижидип ап болур. Тодаргай медээлерни өөредилге болур ай-хүнү чоокшулап турда чарлаар.

  Реклама