Хоочуннарга кичээлдер

  0
  2

  А. С. Пушкин аттыг национал библиотекада «Ачы-буянны чаяа» деп социал школа 5 чыл ажылдап турар. Социал школада эртип турар хемчеглерниң утказы улуг назылыг кижилерни аңгы-аңгы улганыышкыннарлыг ажылдарже хаара тударынче угланган. Хоочуннар бо школага англи дылдың эге билиглеринге, чурулгага, аргып-дааранырынга дээш өске-даа билиглерге өөренип алыр аргалыг.

  Социал школаның чурулга бөлгүмүн 2019 чылда тургускан. Ону Тываның күрүне тугунуң автору, карикатурист-чурукчу Оюн-оол Сат удуртуп турар.

  Бо дыштаныр хүннерде библиотеканың номчулга залынга чурулга болгаш англи дыл кичээлдери болган. Аңаа база-ла найысылалддың эң-не идепкейжи хоочуннары келген. Оюн-оол Доктугуевич бодунуң үези эш-өөрүнге чурулганың эге билиглерин айтып берип өөреткен. А англи дыл кичээлин немец болгаш англи дыл башкызы Руслан Ооржак билдилиг чоруткан.

  Кичээлдерни шупту санитарлыг чурумну сагып эрттирген.

   

   

  Реклама