Хоойлу бодарадыкчыларының чөвүлел хуралынга киришкен

  0
  9

  ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Сибирьниң Хоойлу бодарадыкчыларының чөвүлелиниң хуралынга киришкен. Ооң ажылының дугайында Каң-оол Даваа мынчаар чугаалап турар:

  – Регионнар аразының “Сибирь дургуржулгазы” каттыжыышкынның Күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников киржилгелиг ук хуралды Сибирь федералдыг округда Хоойлу бодарадыкчыларының чөвүлелиниң даргазы, Томск облазының Хоойлужудулга Думазының даргазы Оксана Козловская видеоконференцхарылзаа чуруму-биле башкарып эрттирген.

  Ооң бирги айтырыы – хамчыктың байдалдарында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилерин күрүнеден деткиириниң хемчеглери болган. Парламентилерниң удуртукчулары бо угланыышкынга алдынып турар хемчеглерниң арга-дуржулгазын солчуп, сайгарлыкчы чоруктуң адырында чидиг айтырыгларны болгаш оларны шиитпирлээриниң хевирлерин чугаалашканнар.

  Ол ышкаш парламентарийжилер муниципалитет тургузугларының иштинге үндүрүг онаарының патент системазы-биле чылда ап болгу дег орулганың хемчээлин тургузуп турда, регионнарга бүрүн эргелерни тыпсырының дугайында айтырыгны сайгарып, чугаалашканнар.
  Хуралдың база бир темазы – 2022 чылдың январь 1-ден эгелеп изиг суг-биле хандырылганың хереглелдеринге чылыг хандырылгазының (изиг сугнуң) төпчүттүнген ажык системаларын ажыглаар айтырыгга Сибирьде регионнарның туружу болган. Күштүг болуп турар хоойлу ёзугаар, 2022 чылдың январь 1-ден эгелеп Россияның регионнарынга изиг суг-биле хандырылганың хереглелдеринге төпчүттүнген ажык системаларны ажыглаарын хоруп каан дээрзин сагындырып каалы.

  Ооң-биле чергелештир энергия талазы-биле үре-түңнелдиг болгаш айыыл чок хааглыг системаларже шилчиирде, бажың-балгаттарга тускай дериг-херекселди тургузары база даштыкы четкилерни чаартыры негеттинер. Сибирьге хамаарыштыр алырга, мында чуртталга оран-сава фондузунуң 50 ажыг хуузу изиг суг хандырылгазының ажык системалыг. Улуг чарыгдалдарның ужун ону кыска хуусаада чаартыры берге.

  Бо айтырыгның талазы-биле хоойлу бодарадыкчылары чылыг хандырылгазының төпчүттүнген ажык системаларын ажыглаар хуусааны ам-даа беш чылга – 2027 чылдың январь 1-ге чедир узадырын саналдап турарлар.

  Хуралдың түңнелдери-биле күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле кады биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилерин деткиириниң хемчеглерин үре-түңнелдиг боттандырар, херек апарза, немелде шиитпирлерни хүлээп алыр, хамчыктың байдалдарында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилерин күрүнеден деткиириниң системазын хоойлу-дүрүм-биле хандырарының кезээнге чамдык регионнарның арга-дуржалгазын өөренип көөр деп шииитпирлээннер.

  Реклама