Хоойлу-дүрүм сүмезин берип турар

  0
  17

  Кызылда халас юридиктиг дузаның «Сүмелекчи» деп немелде төвү ажыттынганын Тыва Республиканың Дээди Хуралының адыр аайы-биле комитеттиң даргазы Артур Монгал дыңнаткан.

  – Республикага халас юридиктиг дузаны моон-даа соңгаар сайзырадыр сорулга-биле ук немелде төптү ажыдып турар. Ындыг чүүл камгалалы чегей хамаатыларны халас юридиктиг дуза-биле хандырар арганы бээр.

  Дуза дилеп чедип келген хамаатыларга «Сүмелекчи» аас болгаш бижимел хевирлиг хоойлу-дүрүм сүмезин берип, документилер долдурарынга деткимчени көргүзер. Шак ынчалдыр, Тыва Республиканың Юристер каттыжыышкыны хамаатыларның халас юридиктиг дузаны алыр эргезин күрүнеден магадылаар херекке үре-түңнелдиг киржир.

  Хамаатыларның хүлээп алыышкынын дараазында адресте организастаан: Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 100, кабинет 104. Улус хүлээп алыр чуруму – понедельниктен пятницага дээр 09.00 шактан 18.00 шакка чедир, дүъштээр үези – 13.00 шактан 14.00 шакка чедир – деп депутат медеглээн.

  Реклама