ХОСТУГ ЭРГЕҢ АЖЫГ СУГГА КЫЗАГДАТПА!

  0
  14

  Республикада кем-херек үүлгедиишкиннериниң хөй кезии таныжар, билчир эш-өөр болгаш чоок дөргүл-төрел улустуң кады арагалаан түңнелинде болуп турары кымга-даа билдингир. Оон аңгыда, эзирик автомашина башкарып чорааш, ДПС — орук-хайгыыл инспекторларынга туттурган чолаачыларның хөй кезии 28-30 хар чедир назылыг кижилер болуру база чажыт эвес.
  27 харлыг Солаан-оол 2019 чылда эш-өөрү-биле кады арага ишкен соонда, Кызыл хоорайга орук озал-ондаан үүлгеткен. Бо кем-херектиң түңнелинде, орук-шимчээшкин дүрүмнерин хажытпаан автомашинага олурган бир пасссажир аар кемдээшкинниң уржуундан эмнелгеже кирген. Автоаварияга буруулуг болган ийи ажы-төлдүң адазы хосталгазы-биле чергелештир автомашина башкарар эргезин база казыткан.
  28 харлыг Игорь база ыт ишпес ажыг суг-биле холбашкан төөгү соонда, ОШАЧКИ — орук шимчээшкининге айыыл болдурбас талазы-биле инспекторларга туттурган. Кырган-ачазының белекке бергени «Волга» маркалыг автомашинаны эзирик башкарып чорааны илерээн. Улаштыр айыыл-халап болдурбас сорулга-биле, автомашинаны торгаал шөлүнге чедирген, чолаачыга удур административтиг кеземче херээн оттурган.
  25 харлыг Николай бажыңынга олурда, ооң чоок эжи аалдап чедип келген. Кады ишкен түңнелинде, эжиниң телефонун ломбардче дужаапкаш, ужуражып келгенин улаштыр демдеглеп эгелээннер. Таптыг-ла ол үеде эжиниң кадайы чедип келгеш, телефон читкен дугайында билдириишкинни бижээн. Телефонну дужаапкан черинден дедир садып ап, эгидип алган-даа болза, херекти соксадыр арга чок, прокуратураже дамчыдып берипкен болган.
  Үш ажы-төлдүң иези 31 харлыг Назынмаа 2019 чылда чоок төрелиниң төрүттүнген хүнү болган байырлалга бир кижиниң амы-тынынга четкен болгаш 8 чылга хосталгазын казыттырып шииттирген. Шупту кем-херек үүлгедиишкиннериниң кол чылдагааны арагалаашкында. Чаңгыс дашканы-даа, бир шилди-даа ижерге, оруу чаңгыс — арага кижини албыстадыр. Ынчангаш хоойлу-дүрүмнү ажыр баскан аңгы-аңгы салым-чолдуг аныяк кижилер бодунуң үе-чергези аныяк оолдар, уругларга хосталгазын ажыг сугга орнавазын катап-катап чагып-сургап олурары-даа чөп.
  Билдингир чылдагааннар-биле бо чүүлдүң маадырларының аттарын өскерткен.

  Реклама