Ховар балык – кадыргы

  0
  1

  Россияның Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының кожууннар аразының “Чөөн-Хемчик” иштики херектер килдизиниң Өвүр кожууннуң Хандагайты суурда № 3 полиция пунктузунуң болгаш Россияның айыыл чок чорук албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларының күрүнениң кызыгаар чоогу девискээрниң камгалалының талазы-биле кады чорудуп турганы рейдиниң үезинде Р-257 автомобиль оруунуң 1095 километринге «ВАЗ-21120» марканың автомашиназын орук-патруль албанының ажылдакчылары доскан.

  Мөңгүн-Тайга кожуундан найысылал Кызыл хоорайже бар чоруур чолаачының машиназының чүгүн полицейжилер болгаш күрүнениң айыыл чок чорук албанының ажылдакчылары хынап көргеш, ийи шоодай ишти кадыргы балыкты тыпкан. Кадыргы ховар хевирниң балыктарынга хамааржыр, Тываның ховар дириг амытаннарының Кызыл дептеринче киир бижиткен, бойдус камгалалының хоойлужудулгазы ёзугаар тускай камгалалдыг, ону тудуп болбас балык.

  Иштики херектер болгаш күрүнениң айыыл чок чорук албан чериниң ажылдакчылары хыналданы чорударга, ховар балык кадыргыны тударынга, ону сөөртүрүнге чолаачыда кандыг-даа чөпшээрел документ чок болган.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суму чурттуг 35 харлыг хамааты кадыргының кудуруктарын Кызыл хоорайга садары-биле машиназынга сөөртүп бар чорааны база илерээн. А ол дээрге чөпшээрел чокка сайгарлыкчы чорук дээш административтиг харыысалганы база Мөңгүн-Тайганың чурттакчызынга онаап болуру-дур.

  Ийи шоодайда ниитизи-биле 405 кадыргы балыктарның кудуруктары бар болган. Бойдуска чедирген хораның хемчээлин санап үндүрер дүрүм ёзугаар бир кадыргы кудуруу дээш, ооң хемчээли болгаш деңзизинден хамаарылга чокка, төтчеглекчи күрүнеге 925 рубль акша торгаалды төлээр ужурлуг. 405 кадыргы балыктарны туткан төтчеглекчиниң күрүнеге төлээр торгаалы 374 муң рубль хире акша.

  Кызыл-Хая сумунуң чурттакчызының машинага сөөртүп чорааны ховар балык кадыргының кудуруктарын полиция ажылдакчылары хавырган, чогуур документилерни тургускан. Оларны бойдус камгалалының органнарынга дамчыдып берген. Амгы үеде истелге ажылдары чоруп турар.

  Реклама