Хууда программаның боттанылгазының иштинге

  0
  2
  Тывада “Туран” сыын ажыл-агыйының девискээринге бүдүн чыл ажылдаар кадыкшыдылга комплекизиниң тудуу эгелээн.
  Комплекс чылда-ла ийи муң чедир дыштаныкчыларны хүлээп алырынга көрдүнген болгаш боттуң суг-биле эмнээр черлиг, бассейнниг, чунар-бажыңнарлыг, СПА-девискээрлиг болур. Аалчылар хүлээп алырынга пансионатты болгаш бүрүн эдилелдиг бажыңнарны тудар.

  Кышкы үеде бодунуң хөлгези-биле бээр кээрин шиитпирлеп алганнар чылыг машина тургузар черге чычаанынга черни баш бурунгаар хөлезилеп ап болурлар. Төлевилелче киирер инвестицияларның түңү 177,7 сая рубль.

  Ону 40 хире ажылдакчы ажаап-тудар. Ол болза, амдыы дээрезинде Тывада эң баштайгы болгаш кара чаңгыс кадыкшыдылга төвү болур. Оон аңгыда, «Сыын-Тыва» комплекс регионнуң туризм адырынга үлегер-чижектиг болур.

  Ээлчегде-ле 100 кириишкинге көрдүнген суг-биле эмнээр чер-биле база өске-даа эмнээшкин объектилери-биле чергелештир комплекстиң девискээринге 200 олуттуг кафе, пансионат, бирээзинге-ле 10 хире кижи хонар люкс биле комфорт хевирниң турисчи бажыңнары, 10 машина тургузар чылыг черни тудар.

  2020-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының боттанылгазының иштинге 2021 чылда 298 ажылчын турушту тургузары база 5 инвестиция төлевилелин боттандырары көрдүнүп турар.

  Салдынган сорулгаларны чедип алыры-биле 2021 чылда бүдүн чылда ажылдаары көрдүнген «Чедер» санаторлуг-курорт болгаш кадыкшыдылга комплекизиниң тудуу уламчылаар. Ол ышкаш Таңды кожууннуң Балгазын суурга туберкулез аарыынга удур “Хадылыг арга” деп уругларның кадыкшыдылга комплекизиниң төлевилээшкинин доозар, бүдүн чылда ажылдаар “Тываның ногаазы” теплица комплекизиниң, черлик кат-чимистиң болбаазарадылгазын организаастаар комплекстиң төлевилээшкинин эгелээри планнатынып турар.

  Тыва Республиканың хөгжүлдези фондунуң иштинге дараазында ажыл-хемчеглерниң боттанылгазы эгелээр: «Сыын-Тыва» кадыкшыдылга комплекизин тудар, Тыва Республикага ийи дээрбе бүдүрүлгезин тургузар.
  Реклама