Хуулгаазын витамин чүге ажыктыгыл?

  0
  0

  Иммунитет – кижиниң организминиң аңгы-аңгы аарыгларга удур демисежир кол күжү. Бир эвес ол быжыг болур болза, ОРВИ азы грипптиң силерже халдаары-даа чөгенчиг. Иммунитет быжыктырар эмнерни база витаминнерни деңге ижери чугула, ылаңгыя С витаминни.

  Витаминнерниң аразындан иммунитет быжыглаарынга С витамин эң-не чугула херек дээрзи билдингир.

  Хуулгаазын витамин чүге ажыктыг болуп турарыл?

  С витамин – эң күштүг антиоксидант. Ол эът-кештиң кадык болурунга чугула херек коллаген бүдүмелди берип турар.

  С витамин организмниң камгалалын бедидип, вирус болгаш бактерияларга удур туржур күштү берип турар. Организмден артык шлактарны болгаш токсиннерни үдүреринге дузалаар.

  С витамин дамырларга дес хан тыптырынга шаптыктап, ханны суугадыр.

  Хан тургузуунда артык кислоталар С витаминниң ачызында эвээжеп турар.

  С витамин кижиниң төп нерв системазының ажылын күштелдирип, сагыш-сеткил дойлуушкунунга удур камгалап турар.

  С витамин-биле байлак кат-чимис болгаш ногаа аймаа: честек-кат, ыт-кады, чигирзиг перец, кара-кат, чыжыргана, петрушка, укроп, капуста, картофель, помидор, болгар перец, яблок, ананас болгаш цитрус чимис аймаа.

  Кадыкшылга ажыктыг аъш-чем дугайында оон-даа хөй солун сүмелерни «Демография» национал төлевилелдиң кызыгаары-биле ажылдап турар здоровое-питание.рф сайтыдан көрүп болур.

  Реклама