Хыналдалар, торгаалдар

  0
  1

  Эрткен неделяда РФ-тиң хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар талазы-биле федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш оруктарга айыыл чок чоруктуң республиканың күрүне инспекциязының ажылдакчылары хөй кижилер чыглыр черлерге болгаш пассажирлер аргыштырган автобустарның маршруттарынга коронавирус хамчыкка удур хемчеглерни канчаар сагып турарынга хамаарыштыр хыналда рейдилерни чорутканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Пассажирлер аргыштырылгазының №3, №9, №13 маршруттарда 7 автобустарга камгалал маскаларны, хол хаптарын кетпээн таварылгалар, маскаларның, хол хаптарының, дезинфекция чорудар суук чүүлдерниң курлавырының чогу билдинген. Автобустарның салоннарын аштавайн, пассажирлер холдары-биле туттунар ооргаларның, эжиктер тудаларының дезинфекциязын кылбайн турары база илерээн. Пассажирлерни автобустарга тырый аргыштырып, оларның аразында социал дистанцияны сагываан таварылгалар бар болган. Маршруттарның төнчүзүнге автобустарның салоннарын арыглап аштавайн, дезинфекция чорутпаан таварылгалар илереттинген.

  «Саяны», «Восторг», «Светофор», «Фэмили-фест» дээш чамдык улуг садыгларда эжиктер аксынга садып алыкчыларның эъдиниң изиин хынаар ажылдакчыларның, холдар дезинфекциялаар суук чүүлдерниң чогу илерээн. Бо садыгларда камгалал маскаларның, хол хаптарының беш хонукта курлавыры чок болган. Садыгларның иштин агаарлатпайн, садып алыкчыларның аразында дистанцияны өйлевейн турары билдинген. Садыгжылар холдарын чуур, дезинфекциялаар тускай өрээлдер чок, ажылдакчыларның халдавырлыг аарыгга удур камгалалын долузу-биле организаставаан садыглар база бар болган.
  Коронавирус хамчыынга удур камгалал негелделерин «Алексеевский» садыг бажыңында сагып турар. Садып алыкчыларның эъдиниң изиин тускай аппарат-биле эжик аксынга хынап, холдарын дезинфекциялап турар. Садыгжылар шупту камгалал маскаларлыг, хол хаптарлыг, кижилерниң аразында социал дистанцияны шалада демдектеп каан.

  Хөй-ниити чемненилгезиниң 15 объектилерин хынаан. «Давид» ресторанда, «Лилия», «Пятница», «Гранд холд Столичный», «Янтарь» банкет залдарында, «Космос», «Пятница» караоке-барларда, «Ску бар» КХН-де, «Москва» садыг-барда, «Мираж» «Даң-Хая» кафелерде коронавирус хамчыкка удур камгалалдың негелделерин долузу-биле сагывайн турар. Ады үнген чемненилге черлеринге 150, 230 болгаш 250 аалчыларлыг кудаларны, шайлалгаларны эрттирип турганын илереткен. Ол черлерде бактерицидтиг сайгылгааннар тургустунмаан, хол чуур чер чок, столдар болгаш сандайларны чоок тургускан дээш халдавырлыг аарыгга удур камгалалдың өске-даа негелделерин сагываанын илереткен.

  COVID-19-тан аараан кижилерниң 30 хуу хирези кудалар болгаш шайлалгалар соонда, 75 хуузу хол хаптары, 20 хуузу камгалал маска кетпээнинден аарыгны боттарынга чыпшырып алганын эпидемиологтуг шинчилелдер илереткен.

  Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш оруктарга айыыл чок чоруктуң республиканың күрүне инспекциязының ажылдакчыларының эрткен неделяда чоруткан рейдилериниң үезинде илереттинген хажыдыышкыннарга буруулуг хамаатыларга, юридиктиг эрге-байдалдыг кижилерге болгаш албан-дужаалдыгларга хамаарыштыр РФ-тиң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында кодекизиниң 6.3 чүүлүнүң 2-ги кезээ ёзугаар административтиг херектерни оттурган. Оларның материалдарын судче киирген. Буруулуг хамаатылар 15 муңдан 500 муң рубльге торгаадып азы оларның хууда бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазын 90 хонук чедир соксадып болур.

  Коронавирус хамчыынга удур камгалалдың негелделерин сагывааны, өжегерээн хажытканы дээш, юридиктиг эрге-байдалдыг, хууда сайгарлыкчы 120 хамаатыларны эрткен неделяда чоруткан рейдилерниң мурнуу чарыында хыналдаларның түңнели-биле 4 сая рубльге торгаан.
  Кижилерниң кадыкшылы, чуртталгазы болгаш амы-тынындан үнелиг чүүл чок. Ынчангаш республиканың контроль-хайгаарал органнары коронавирус хамчыының үезинде бизнестиң чоннуң мурнунга социал харыысалгазынче шыңгыы кичээнгейни угландырып, хоойлу-дүрүм албан черлериниң деткимчези-биле хыналдаларны болгаш рейдилерни моон соңгаар-даа уламчылаар.

  Реклама