Ийи дугаар тудуг ажыглалга кирген

  0
  3  ✍🏻Национал төлевилелдерниң ачызында Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик сумузунда ийи дугаар тудуг объектизи ажыглалга кирген. Чаа ажыттынган амгы үениң школазындан аңгыда, «Кадык камгалалы» национал төлевилелди боттандырары-биле фельдшер-акушер пунктузун тутканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Чаа ФАП-тың ажыдыышкыны ак-эрикчилерге улуг байырлал болган. Ында бирги эмчи дузазын шынарлыг көргүзеринге амгы үениң негелделеринге дүүштүр шупту херек дериг-херекселди тургускан. Сумунуң чурттакчылары санитарлыг негелделерге дүгжүр, эптиг байдалга эмчи дузазын алыр аргалыг апаар.

  Байырлыг ажыдыышкынга Тес-Хем кожуун чагыргазының даргазы Толбан Самдан ак-эрикчилерге байыр чедиргеш, сумуларны чаагайжыдарының оруунуң бирги базымы эгелээн дээрзин демдеглээн.

  – Чурттакчы чонну медицина дузазы-биле хандырары – суурларга чуртаарынга таарымчалыг байдалды тургузары албан кылыр негелделерниң бирээзи. Чаңгыс чер-чурттугларымга кадыкшылды күзедим – деп, кожуун чагырыкчызы чугаалаан.

  Чүстен ийи чүс чедир чурттакчылыг черлерге эрги ФАП-тарны чаартыр дугайында шиитпирни Тываның Чазаа хүлээп алган. Ынчангаш 26 чаа ФАП тудуунче 155,613 сая рубльди чарыгдаан, камнап алган акша-биле Улуг-Хем кожууннуң Арысканга 27 дугаарын туткан. Чаа ФАП-тар изиг, соок суглуг, амгы үениң чылыдылга системазы база интернет харылзаа болгаш медицина техниказы-биле хандыртынган.

   

   

  Реклама