Инек чылында чаа бажыңныг болган

  0
  0
  Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда чаагайжыды туттунган ийи бажыңнарның чурттакчылары дүлгүүрлерин эрткен чылдың декабрь 30-де алган. Тыва Чазактың эргижирээн болгаш чурттаары айыылдыг бажыңнардан чурттакчыларны чаа бажыңнарже көжүрериниң программазының күүселдези ол чылын ындыг янзылыг болуп доозулган. Чаа чылдың бүдүүзүнде Коммунальная кудумчузунуң 7/1 болгаш 7/2 бажыңнарда чаагайжыттынган квартираларны 36 өг-бүле алган.

  Чаа бажыңда ийи өрээл квартираның аас-кежиктиг ээлери – Сергей биле Айлана Байыр-оолдарның беш ажы-төлдүг өг-бүлези. Оларның-биле @tmgnews17 корреспондентизи ужурашкан.

  – Эрткен чылдың декабрь 31-де чаа бажыңче көжүп кирдивис. Алган чаа квартиравыс сагыш-сеткиливиске дыка тааржып тур. Чылыг, чырык, делгем чунар болгаш арыгланыр өрээлдери аңгы, дээвиири бедик.
  Мооң мурнунда чурттап турган бажыңывыс эргижирээнинден соңгаларының рамаларындан, шаладан хадып, өрээлдерниң азыглары кыжын чоржая доңа бээр турду. Ону эрткен чүс чылдың 50-60 чылдарда туткан боор. Улуг уругларым аңгы амыдырап-чурттап турар. Улуг уруум база удавас бо программа-биле ажыглалче киирер деп турар чаа бажыңче көжер. Чаа квартиравыста школа назылыг ийи оглувус, кызывыс-биле чурттап тур бис. Бодум “Хүнчүгеш” уруглар садында улуг кижизидикчи башкы мен, өөм ээзи Сергей кожууннуң өөредилге эргелелинде таңныыл.

  Шагаада хүрээге номналдарга олуруп, өг-бүлевистиң эр хиндиктиг кежигүннери саң салыр, мен чажыым чажар мен. Байырлалдың манчы-буузазын баш бурунгаар кылып алдывыс. Бажыңга шайлаан соонда, кожуун чергелиг чоннуң хөглээшкиннеринге киржип, оюннарга мөөрейлежир бис.

  Чеди-Хөл кожуун чагыргазының даргазы Чимит Дазырбан дүлгүүрлерни тыпсып тургаш, чылый бээрге бажыңнарның девискээринге машина тургузар чер, уругларга спортчу шөлчүгештер кылырын чугаалады. Бис боттарывыс база чаагайжыдылгага идепкейлиг киржип, бажыңның девискээрин ногаанчыдар деп шиитпирледивис. Чурттакчылар поъездини арыг-силиг тудуп тур бис. “Вайбер” социал четкиде бажыңывыстың бөлүү бар. Ында арга-сүмелеривисти солчуп турар бис.

  Чаа бажыңнарның чурттакчыларының мурнундан Чаа чылда дыка улуг белекти алганывыс дээш Тываның Чазаанга, республиканың Тудуг яамызынга, кожуун чагыргазынга өөрүп четтиргенинивисти илередип тур бис – деп Байыр-оолдар чугаалады.

  Өгнүң кыс ээзинден Шагаада кылыр ынак чеминиң рецептизи: арбай далганынга саржаг, чигирни холааш, борбактай тудар. Болу берген чемни соодукчуга доңурар. Сергей Байыр-оол узаныр-чазанырынга ынак. Квартираже кирип келирге-ле ооң кылган көрүнчүү каракка илдиге бээр. Аалчылар хүлээр өрээлинде ширээ, сандайларны база ыяштан чазап кылган.

  Байыр-оолдар спорттуң скандинав кылаш хевирин шилип алган. Олар ажылдаар бетинде каш километрниң скандинав кылажын эртер. Өгнүң кыс ээзи Хову-Аксы сумузунуң херээженнер чөвүлелиниң даргазы. Хөй-ниитижилер “Кадыкшылче орук” деп клубту ажыдып алган. Чөвүлелдиң аңгы-аңгы назы-харлыг кежигүннери чаңгыс чер-чурттугларын амыдыралдың кадык овур-хевиринче эвилелдеп турар.
  Реклама