Инек чылының чажыды

  0
  9

  2021 чыл – алды ак меңгилиг, кыс, демир олуттуг, ак өңнүг Инек чылы. Чөөн чүк календары-биле февраль 11-ден 12-же дүне чаларап кирер. Алдан чылдар иштинде Инек чылы 37 дугаар чыл болуп үнүп кээр.

  Алды ак меңги дээрге демир олудунуң чурагайы, кончуг онзагай чыл. 12 чылдарның башкылыы болуп турар. Бо чылдың дугайында кысказы-биле чугаалаарга, шыдамык чүткүлдүг кижилерниң чедиишкиннери хөй болур.

  Чеже-даа Инек оожум амытан болза, херек кырында Инек чылында сайзырал дыка улуг болур. Ынчангаш кижи боду чүткүлдүг болуп, планнап алган ажыл-херээн бедик тура-соруктуг, кичээнгейлиг, дидим кылдыр кылып алыр болза, эки талаже өскерлиишкиннер улуг болур чыл.

  12 чылдарның эргилдезинде кижи бүрүзүнүң дөрт кадыг чылы бар болур. Бо үнүп кээр Инек чылынга хамаарыштыр ол дөрт кадыг чылдар кандыг кижилерге хамааржырын көрүп көрээлиңер.

  Инектиң удур чылы – Хой. Ынчангаш Хой чылдыг кижилерге хөй шаптараазыннар, чедимче чок чоруктар көвей болуп болур. Ажынып-шугулдаар, аажы-чаңы өскерли бээр чүүлдер туруп болур.

  Ийиги кадыг чылы – Аът. Аът чылы биле Инек кармазын чижир чылы. Карма дээрге каракка көзүлбес камгалал картты. Ынчангаш Аът чылдыг кижилер аарып-аржып болур, иммунитет кошкаар байдалдар тургустунуп болур.

  Үш дугаар кадыг чылы – Улу. Улу чылдыглар-биле Инек чылы бот-боттарын ядарадыр, хоозурадыр чылы болуп турар. Ынчангаш Улу чылдыг улустуң сагыш-сеткили хоозурап, ажыл-агыйы чогувастап, шаптараазыннар тургустунар айыыл бар.

  Дөрт дугаар багай чылы дээрге Ыт чылдыг кижилерге хенертен хора чедирер чылы – Инек чылы болуп турар. Ынчангаш Ыт чылдың кижилери оваарныр болза эки.

  Дөрт кадыг чылдың кижилери: фундаментизин божаңнадып көжүп-дүжүп, ажыл солуп, узун орук чоруп, хаадамнап маңнап болбас чылы. Лама башкыларга кирип, эдилгелер номчудуп, чыл ишти сүзүк-чүдүлгелиг эртер болза эки. Ол ышкаш, чылды төндүр сүзүк-чүдүлгелиг болур болза кончуг эки.

  А Инек чылының эвилелчи, бот-боттарынга тааржыр чылдары Дагаа биле Чылан. Оларның тергиин эки чылы, чүге дээрге он ийи чылдарда кижиге таваржыр ийи эки чылдары бар болур. Ынчангаш Дагаа биле Чылан база анаа олурбайн, шимченип, 3 кол чүүлдү бүдүрүп алыр болза эки. Ол дээрге фундаментизин быжыглаар, ажыл-агыйынга бир баш депшиир, бүттүнмейн чоруур күзелин бүдүрүп алыр болза эки.

  Дараазында Инектиң чажыт төрел чылы Күске. Күске чылдыг улустар сактырга, ооргазындан бир чүъктү дүжүрүпкен ышкаш кылдыр чиигеп кээр чылы. Хөлүн эрттир бардамнап болбас. Бир эвес сула салдынып, калчаараар болза, ол кижилерни чыл шылгай бээр, айыылдыг. Инек чылывыстың кадыг-тергиин чылдарын, чажыт төрел чылын сайгарып көрдүвүс.

  Реклама