Инектерниң кадыының байдалын хынаан

  0
  6

  Мал-маганның кадыының байдалын шинчилээринге, ханын алырынга болгаш кеш аарыгларынга удур эмнер чаштырып эмнээринге таарымчалыг тускай кажааны Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр сумуда эрткен чылын туткан.

  Ветеринария ажылдарын чорударының негелделери ёзугаар алыр болза, мындыг тускай кажаа суму бүрүзүнге турар ужурлуг. Барыын-Хемчик кожуунда ындыг кажаа чүгле Шекпээр сумуда. Сумунуң чагырга даргазы Артур Ооржактың чагыы-биле арат-фермер Орлан Моңгуш ол кажааны эрткен 2020 чылда барык-ла 2-3 хүн дургузунда шалыпкын туткан. Автотранспортка чүдүрүп эккелген малды дүжүрер болгаш чүдүрер эстакаданы туткан болза, ырак черлерде малчыннар мал-маганын эккеп хынадып, эмнедип алырынга дыка эптиг болур деп республиканың ветеринария төвүнүң Барыын-Хемчик кожуунда салбырының башкарыкчы мал эмчизи О.Х. Бопар-оол санап турар.

  Республиканың ветеринария төвүнүң Барыын-Хемчик кожуунда салбырының специалистери апрель 6-да малдың халдавырлыг аарыгларынга удур ветеринарлыг хемчеглерни Шекпээр суурга ап чоруткан.

  Олар даң бажында, эртенгиниң 5 шактан эгелеп, Шекпээр суурнуң чурттакчыларының инектериниң кадыының байдалын хынаан. Ниитизи-биле 72 инектиң ханын алган. Оларның ханын лабораторияга шинчилээш, инектерниң халдавырлыг аарыгдан аарываанын азы аараанын тодарадыр.

  Арат-фермер ажыл-агыйлыг Олеся Алексеевна 43 инээниң кадыының байдалын хынадып, ханын алзып, лаборатория шинчилелдеринге берген. “Чаъс” деп дериг-херексел-биле инектеринге эм шынарлыг холумак чаштырып, кеш аарыгларынга удур ветеринарлыг хемчегни чоруткан.

  Олеся Алексеевнаның арат-фермер ажыл-агыйы сүттен бүдүрген ак чемин Шекпээр суурнуң «Сайзанак» уруглар садының болгаш Шекпээр ортумак школазының столоваяларынга дужаап турган. Коронавирус аарыг хамчыының уржуунда бо хандырылга ажылын түр када соксаткан.

  Арат-фермер ажыл-агыйның инектеринден апрель 6-да алган ханны лабораторияга шинчилээрге, халдавырлыг аарыгдан инектери кадык болган. Ынчангаш бо ажыл-агый Шекпээр суурнуң «Сайзанак» уруглар садының болгаш Шекпээр ортумак школазының столоваяларынга сүт продукциязын дужаап болур.

  Реклама