Инвестиция төлевилелин боттандырып эгелээн

  0
  0

  ТР-ниң экономика сайыды Дайынчы Ондар Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хууда программазында боттанып турар төлевилелдерниң бирээзиниң дугайында @tmgnews17 дыңнаткан.

  – 2020 чылда Кызыл хоорайга “Арга-арыг болбаазырадыр бүдүрүлгени организастаары” инвестиция төлевилелин боттандырып эгелээн бис. Шилилге конкурузунуң түңнелдери-биле тус черниң организацязы – “Верба” КХН-ни тиилекчи деп тодараткан.

  Бөгүнде планаттынып турар комплекстиң девискээринде тудуг-эптелге ажылдары эгелээн. Хууда инвестицияларның талазы-биле хүлээлгени 16,1 хуу күүсеткен, өскээр чугаалаарга, 71,4 сая рубль түңнүг хууда акша-хөреңгини салган.

  Бүдүрүлгени үш чадалыг (ээлчеглиг) ажылдадып киирер: 2020 чылдың августа бүдүрүлге боттуң борбак ыяжын белеткээр черни ажылдадып киирген; 2021 чылдың апрельде болбаазырадылганың ийиги ээлчээн ажыдар, аңаа кургаг ыяшты, чонган бараанны хевирлеп эгелээр; 2022 чылдың январьда өске арткан продукцияны – өжүрген ыяштан хөмүрнү кылып эгелээр. Ажылдадып турар үеде бүдүрүлге күчүлерин чоорту улгаттырар.

  ТР-ниң Экономика яамызы биле “Верба” КХН-ниң аразында чардынган дугуржулгада инвесторнуң хүлээлгелерин быжыглаан бис: 50 сая рубль инвестиция субсидияларын бээриниң дугайында; 2022 чылга чедир 70 чаа ажылчын турушту тургузарының дугайында; 2024 чылга чедир төлевилелче 440 сая рубльден эвээш эвес түңге хууда инвестицияларны салырының; арга-арыг белеткелиниң хемчээлин 282,0 муң куб чедирериниң дугайында. Ынчан бүдүрүлгениң ажыл-чорудулгазындан республика бюджединче 487,0 сая хире рубль кирер.

  2020 чылда-ла инвестор 8 доктаамал болгаш 30 түр ажылчын туруштарны тургускан,оларның шуптузу республиканың чурттакчылары.

   

   

  Реклама