Ирек Файзуллин: “Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының яамызы бүгү талалыг деткиир”

  0
  7
  Ирек Файзуллин: “Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының яамызы бүгү талалыг деткиир”

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин баштаан делегацияның составынга чурттуң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы яамызының удуртукчузу Ирек Файзуллин база Кызылга кээп чораан. Ажылчын үнүүшкүннүң иштинге РФ-тиң Чазааның Даргазы өөредилге болгаш социал объектилерде тудугнуң канчаар чоруп турарын хынап чораан.

  Сайыт Кызыл хоорайда тудуп турар школага база ийи уруглар садынга четкен. Школа 825 өөреникчини хүлээп алырынга көрдүнген, ооң белениниң деңнели 90 хуу болуп турар. Ону ажыглалга киириптерге, регионга школа өөредилгезиниң чедингир чоруу бедиир болгаш хөлүн эртир долу класстарның ындазында-ла аар чүъктешкизи чиигээр.
  Бөгүн Кызылда өөредилге албан черлериниң чедишпези кол чидиг айтырыг ол: уругларны солагай талакы эрикте дачалар ниитилелинден сөөртүп эккеп турар школалар чык долган; чамдык школаларда өөредилгени үш ээлчеглиг кылдыр организастаан.

  Россия Федерациязының Чазак Даргазының айтыышкыны-биле чедир туттунмаан ийи уруглар садының тудуун доозарынга немелде акшаландырыышкынны үндүрүп бээр, ооң ачызында олар 2021 чылдың сентябрь 1-де ажылдап эгелээр ужурлуг.

  Ажылчын келиишкинин доозуп тура, Ирек Файзуллин Тываның Чазааның чөвүлел хуралының ажылынга киришкен. Аңаа республикада “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң боттанылгазын, чуртталга тудуунуң база төпчүткен чылыг болгаш суг хандырылгазын хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан.

  – Мээң көргеним объектилерни ниитизи-биле шынарлыг кылып, күүсеткен-дир, айыттынган хуусааларда оларны ажыглалга киириптер дээрзинге идегээр-дир мен. Тудуу турупкан объектилерни чедир ажылдап кылыры чугула, ылаңгыя эргижирээн бажыңнарны бузарының талазы-биле чуртталга бажың-балгадын – деп, Ирек Файзуллин чугаалаан.

  Республика Чазааның Даргазының бирги орлакчызы Александр Брокерт республиканың тудуг адырының сайзыралынга шаптараазын болуп турар чылдагааннарның дугайында дыңнаткан. Ооң иштинде республика бюджединиң чедишпес чоруу, инженер инфраструктуразының, чылыг күчүлериниң чедишпези, а ол ышкаш национал төлевилелдерниң күүселдезинге үндүрүп берген субсидияларның болгаш оларның херек кырында өртек-үнезиниң аразында ылгал. Шак ынчалдыр, эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның талазы-биле кады акшаландырыышкынның 40 хуузу регионга онаажып турар. Ынчап келирге, акша-төгерик чок болурга, тудугну доктаадыр ужурга таваржып турар.

  Бергедээшкиннер турзажок, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының ачызында инфраструктураны хөгжүдериниң талазы-биле эрткен чылгы үлүгнүң чартыын күүседир аргалыг болган. Беш микрорайонну тудары база хөгжүдери планнаттынган, оларның бирээзин Хову-Аксы суурга тудар. Белениниң чадазы янзы-бүрү хемчээлдиг 640 муң дөрбелчин метрни туткан.

  – Тывага 10 чылдың дургузунда 1,8 сая дөрбелчин метрни тудары көрдүнген, ынчангаш бүгү боттуг чарыгдалдарны санап үндүрерин сүмелээр-дир мен. Улус-чонга чурттаар оран-сава херек болгай, ындыг болганда шалыпкын туттунуңар, ооң кадында чаштарның төрүттүнериниң талазы-биле республика үстүкү одуругну ээлеп турар-дыр. А Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының яамызы силерни бүгү талалыг деткиир – деп, Ирек Файзуллин ужуражылганы түңнеп чугаалаан.

  Реклама