Истелге херээн оттурган

  0
  0

  Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа сумузунуң Саглаң-Дыт деп черде малчын кыштагдан эр кижиниң өлүг мага-боду тывылган деп медээ 2021 чылдың января 28-те Хандагайты суурда полиция пунктузунче кирген. Полицияның ажылдакчылары малчын кыштагга баргаш, эр кижиниң идик-хевин, мага-бодун шинчилеп көөрге, бижектедип өлүрткениниң истери бар болган.

  Истелге органнарының ажылдакчыларының шалыпкын болгаш билдилиг ажылының түңнелинде дараазында чүүл илереттинген. Январь 27-ниң хүнүнде бот-боттары шагда-ла таныжар ийи эр кижилер Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа сумузунуң Саглаң-Дыт деп черде малчын кыштагга хүндүс кады арагалааннар. Кайызы-даа эзирээш, оларның аразынга үнген алгыш-кырыш чогушче шилчээн. Чогуш үезинде оларның бирээзи өскезин аъш-чем кылырынга ажыглаар бижек-биле каш удаа шашкан.

  Аар балыглаашкыннардан эзирик эр кижилерниң бирээзи өлген.
  Өлүрүкчү херекти үүлгеткенинге каразыттырып турар Өвүр кожууннуң Торгалыг сумунуң чурттакчызы 48 харлыг эр кижини тудуп хоругдаан.

  Россия Федерациязының Кеземче кодекизиниң 105 чүүлүнүң 1-ги кезээнде көрдүнген кем-херекти үүлгеткени дээш, истелге херээн каразыттырып турар хамаатыга хамаарышты оттурган. Ооң үүлгеткени өлүрүкчү чорукту бадыткаар талазы-биле истелге ажылдары амгы үеде чоруп турар.

  Реклама