IT- адырның келир үези школачыларның холунда

  0
  6

  Тыва Википедияның тургузукчузу Али Күжүгет Кызыл хоорайда Кванториумнуң өөреникчилеринге келир үеде эң солун болгаш бедик шалыңныг мергежилдериниң дугайында таныштырганын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры дыңнадып турар.

  Али Күжүгет амгы үеде АКШ-та аян-чорукчулавышаан, ырактан харылзажып ажылдап турар. Делегейниң бир ужу-кыдыындан коштунуп алгаш ажылдаар бо хевирни чыылганнар дыка сонуургаан. Аалчы өөреникчи бүрүзү «айтиже кирип болур» деп бүзүреткен. Оон аңгыда бистиң амыдыралывыска IT-технологияларның ужур-дузазын болгаш боттарын сайзырадырының дугайында база тайылбырлаан.

  Школадан эгелээш бодунуң келир үезинче инвестицияны канчаар кылып эгелээрил? Дээди өөредилге черинче дужаар мунунда школачы резюмени канчаар шын тургузарыл? мындыг болгаш оон-даа өске айтырыгларга Али харыылаан.

  Он чыл болгаш, чугула херек специалист болурда азы IT адырынга бодунуң төлевилелин эгелээр дизе, бөгүнде чүнү кылырын, кандыг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирерин, кандыг мергежилди шилип алырының дугайында ол тодаргайы-биле тайылбырлаан.

  Удавас дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер ужурлуг улуг класстың өөреникчилеринге ужуражылга чугула херектиг болган. Школачыларга күзел соруктуң чылдагаанын тургузуп бергени дээш, Али Күжүгетке ужуражылганың киржикчилери өөрүп четтиргенин илереткен.

  Реклама