«IT-куб» чурагайлыг өөредилге төвүн тургузар

  0
  4

  Тывага уругларга «IT-куб» чурагайлыг өөредилге төвүн тургузарын планнап турар. Уругларга бо төптү «Өөредилге», «Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» национал төлевилелдерниң кызыгаары-биле кылыр болганда, Тываның информация технологияларының техникумунуң өөредилге корпузунга 613,1 дөрбелчин метр черни аңгылап берген.

  IT-чаартылга талазы-биле школачыларның сонуургалын, билиин сайзырадыры-биле, төптүң баазазынга чаа ниити өөредилге программазының техниктиг угланыышкынын күүседир.

  Өөреникчилер программист, системниг администратор, информацияның айыыл чок чоруунуң талазы-биле специалист, медээлер баазазының администратору дээш, IT адырының оон-даа өске мегежилдериниң кол-кол билиглерин шиңгээдип алыр аргалыг болур.

  «IT-куб» чурагайлыг өөредилге төвү өөреникчилерниң программалаашкын талазы-биле салым-чаяанын эртежик илередири-биле, мөөрейлер, олимпиадалар эрттирер, келир үеде мергежил шилип алырынга чедиишкинниг байдалды тургузар.

  Реклама