ИЖЕР СУГ — ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ҮНДЕЗИНИ

  0
  21

  Тыва чоннуң «суг — суксун хандырар», «узуп ижер суг херек» деп үлегер домактары Берт-Даг суурнуң чурттакчыларынга дорт хамааржыр. Чүге дизе Тес-Хем кожуунда эң хөй 1000 ажыг чурттакчылыг, 200 ажыг өрегелиг суурга бо хүннерге чедир ийи кудуктуң чүгле чаңгызы ажылдап турган болгаш, ижер суг алдын дег үнелиг дээрзин улуг-биче кижилер шупту эки билир.
  Ажык хову черде-даа болза, чайгы үеде чон огород-садты база олуртуп, ону ажаап өстүрүп алыр күзелдиг. Ынчалза-даа кара чаңгыс суг узар кудуктуң ырак болганы-биле бо чаагай сорулга дораан хөмүрээрип бада бээр турган.
  Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2021 чылда «Чоннуң бот-идепкейжи эгелээшкиннер чылын» чарлаан. Ооң-биле чергелештир Тыва Республиканың Чазаа «Ижер суг — хөгжүлдениң үндезини» деп программаны база ажылдап кылган. «Бистиң суурга ижер суг-биле хандырылга бирги чергениң айтырыы дээрзин эки билгеш, аңаа чедиишкинниг кириштивис. Түңнелинде, Найырал, Ленин болгаш Чооду Кидиспей кудумчуларында 3 чаа кудук немешкен. Эрги ийи кудуувус-биле кады 5 кудуктуг апардывыс» — деп Берт-Даг суму чагыргазының даргазының оралакчызы Ульяна Чүлдүм улуг өөрүшкү-биле чугаалады.
  Мерген Ондар

  Реклама