Изиг чем хандырылгазын хынаан

  0
  4
  Изиг чем хандырылгазын хынаан

  Республиканың школаларында өөреникчилерниң изиг чем-биле хандырылгазын “Чаңгыс демниг Россияның” “Чаа школа” деп төлевилелиниң шугуму-биле хыналданы партийжи төлевилелдер талазы-биле кол специалист Роллана Ондар баштаан бөлүк чорудуп турар.

  Чоокку хүннерде Улуг-Хем кожууннуң школаларынга хыналданы эрттирген. Чүге дээрге бо кожууннуң школаларында өөреникчилерни изиг чем-биле хандырганынга хамаарыштыр хомудалдар мооң мурнунда тургулаан.

  Бо чугула ажылдың хайгаарал хыналдазын, чем шынарының контролюн кожууннуң өөредилге эргелелиниң специализи Азияна Моңгуш чорудуп турар. Партийжи төлевилелдер талазы-биле хыналда бөлүктүң кежигүннериниң айтырыгларынга Азияна Ивановна тодаргай болгаш билдингир кылдыр харыылаанындан Улуг-Хем кожууннуң школаларында оолдар, уругларның изиг чем-биде хандырылгазы багай эвес дээрзи илдең.

  Шагаан-Арыг хоорайның № 2 школазының столоваязы делгем, чырык-чылыг болгаш арыг. Аңаа хары угда 88 өөреникчи чемненип болур. Эге класстарда 543 өөреникчи изиг чем-биле халас хандырттынган. Ада-иелерниң талазындан изиг чемниң шынарынга болгаш чемненилгени организастаанынга хомудалдар ам дээрезинде чок.

  2020 чылдың сентябрь айда 1-4 класстарның өөреникчилериниң халас чемненилгезин организастап эгелээн үеде байдал нарын турганын Шагаан-Арыгның № 2 школазының директору Инга Кыргыс чугаалап, амгы үеде бо чугула ажыл чогуур негелделерниң деңнелинде, ада-иелер комитеди ону доктаамал хайгааралга алганын хыналда бөлүүнүң кежигүннеринге дыңнаткан.

  Школаның столоваязының стол, сандай дээн ышкаш эт-севин чаартыр, соодукчулар, аяк-сава чуур машиналар дээш кухняга херек дериг-херекселди 2021 чылда немей садып алыр деп турарын Инга Дас-ооловна чугаалаан.

  Хайыракан ортумак школазының столоваязы улуг эвес дыкпыш бажыңда дээрзин партийжи хыналда бөлүүнүң кежигүннери көрген. Аңаа хары угда чүгле 32 өөреникчи чемненип болур. Эге класстарда 154 өөреникчини халас изиг чем-биле хандырган. Ада-иелерниң талазындан изиг чемниң шынарынга, өөреникчилерни чемгерип турарынга хамаарыштыр хомудалдар чогун школаның директору Солангы Айыр-оол хыналда бөлүүнге дыңнаткан.

  Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Аржаана Даржаа-биле партийжи хыналданың бо удаада үнүүшкүнүнүң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан, арга-сүмелерни солушкан.

  Реклама