Күүседикчи эрге-чагырга-биле харылзаалыг

  0
  4
  Күүседикчи эрге-чагырга-биле харылзаалыг

  Тываның судьялар чөвүлелиниң бо чылын бир дугаар болган хуралынга республиканың юстиция сайыды Буян Ховалыг киришкен. Аңаа республиканың эптештирилге судьяларының ажылы-чорудулгазының организастыг эрге-хоойлу, кадрлар, материал-техниктиг хандырылга талазы-биле кандыг чедиишкиннерлиг болгаш кандыг бергедээшкиннер барының дугайында чугаалашкан.

  – ТР-ниң судьялар чөвүлели дээрге шииткекчилер ниитилелиниң уштап-баштаар коллегиалдыг органнарының бирээзи-дир. Чөвүлел күүседикчи эрге-чагырга-биле кады харылзаалыг ажылдаар.

  Чыл дургузунда кылган ажылдарының дугайында отчеттан аңгыда, эптештирилге судьяларының, ылаңгыя Кызыл кожуунга болгаш Кызыл хоорайга хуваалдазы-биле холбашкан эргежок чугула болгаш чидиг шиитпирлиг берге айтырыгларны демдеглээн.

  2020 чылда республикага суд участоктарының болгаш эптештирилге судьяларының санын үш чедир көвүдедип каан. Кызыл болгаш Улуг-Хем районнарынга ийи-ийи участок, Ак-Довурак хоорайга бир суд участогун тургускан.

  Ооң-биле холбаштыр, Кызыл хоорайның эптештирилге судьяларын Кочетов кудумчузунда оран-саваже көжүрериниң дугайында дилег кылдым. Амгы үеде ында Кызылдың хоорай суду турар. Бай-Хаак кудумчузунда чаа оран-саваны тудуптарга, оларның ынаар көже бээрин, Кызыл кожууннуң эптештирилге судьялары архив кылдыр ажыглап турар оран-саваже көжерин барымдаалап диледим.

  Оон аңгыда, бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың эрге-хоойлуну медерелдии-биле угаап билирин бедидер талазы-биле, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бадылааны, Концепцияны боттандырарынче Чөвүлелдиң кежигүннериниң кичээнгейин угландырдым. Ооң кол сорулгаларының бирээзи регионнуң чурттакчыларының хөй чээли алырын эвээжедири болур. Чүге дизе ол хамаатыларның амыдыралың менди-чаагай байдалының (ядыы-түреңги) деңнелинге дорт салдарны чедирип турар.

  Судьялар ниитилелиниң төлээлери ниитизи-биле бистиң эгелекчи саналдарывысты деткээш, бо угланыышкын-биле ажылды күштелдирери эргежок чугула дээрзин демдеглээн. Ук Концепцияны боттандырарда, бүгү ажыл-агый адырларының специалистериниң күжүн мөөңнеп, эрге-чагыргаларының шупту кезектери каттыжып алгаш, харылзаалыг ажылдаар. Эрге-хоойлу талазы-биле кол чырыыдыышкын ажылын судттар кылып чорудуп болур.

  Реклама