Күүседир хүлээлгелери эңдерлип каар

  0
  0

  Байырлалдарның, ылаңгыя Шагааның бүдүүзүнде «Тываның ветеринария лабораториязы” албан чериниң кылыр-тудар ажыл-хемчеглери, чорудар шинчилелдери, күүседир хүлээлгелери эңдерлип каар.

  Албан чериниң директору Виталий Чаж-оолдуң чугаалап турары-биле алырга, 2020 чылда-ла «Тываның ветеринария лабораториязы” албан чери Федералдыг аккредитация албанының дужаалын ёзугаар шинчилелдер болгаш шенелделер кылыр эргени берип турар чөпшээрелди алган. Аңаа дүүштүр ол чиг-эттиң, хайындырарынга белен аъш-чемниң, белен продукцияның база оларны бүдүрериниң, шыгжаарының, дажып-сөөртүрүнүң, садып-сайгарарының болгаш узуткап-хөмериниң технологияларының шинчилелдерин боттандырып турар.

  Ол ышкаш лаборатория эъттиң, эът продукциязының болгаш хайындырарынга белен аъш-чемниң, сүттүң болгаш сүт продуктуларының, балыктың болгаш балык продуктуларының, хлеб база хлеб кылыгларының, кондитер барааннарының, ары чигириниң, далганның болгаш чемнерниң шинчилелин чорудуп турар.

  Ынчап келирге, кандыг-даа хууда сайгарлыкчы, көдээниң бараан бүдүрүкчүзү лабораторияны оюп эртип шыдавас, оларның бүдүрген продукциязы аңаа шыңгыы хыналдарны эрткеш, чүгле ооң соонда хереглекчиниң, садып алыкчының столун шимээр.

  Тургустунуп келген айтырыгларны 394-22-5-40-05, 5-40-03телефон дамчыштыр азы tuv.vetlaboratoriya@yandex.ru электроннуг почта таварыштыр шиитпирлеп ап болур дээрзин «Тываның ветеринария лабораториязы” дыңнадып турар.

  Реклама