Күрүне кызыгаарын эртер чурумну өскерткен

  0
  5
  Россий-моол күрүне кызыгаарының автомобиль эрттирилге черлериниң ажыл чурумун өскертириниң дугайында.

  Моолдуң Чазаа күрүне кызыгаарын эртер чурумну өскертириниң база олап чүък машина-хөлгезиниң шимчээшкининиң дугайында шиитпирни хүлээп алган.

  — 2021 чылдың февраль 23-тен тура Эрэнцав (Соловьевск, Забайкалье крайы) демир-орук эрттирилге черин таварыштыр мал-маганга херек чем киир сөөртүрүн чөпшээрээр;

  -2021 чылдың март 1-ден тура россий-моол күрүне кызыгаарының тыва участогунда Боршоо (Хандагайты, Өвүр кожуун) автомобиль эрттирилге пунктузун таварыштыр айның ийиги болгаш дөткү неделязында кывар-чаар материалдар болгаш мал чеми сөөрткен чүък машиналарының эрттирилгезин организастаар;

  — 2021 чылдың февраль 23-те 00:00 шак турда Алтанбулаг (Кяхта) таварыштыр бүгү-делегей чергелиг автомобиль эрттирилге черин таварыштыр автомобиль шимчээшкини үргүлчүнүң чурумунче шилчиир болгаш Алтанбулаг хыналда девискээринге моол чүък сөөртүкчүлеринге кожугларны дамчыдар чүък сөөртүр автомобиль хөлгезин эрттирер;

  — 2021 чылдың февраль 23-тен тура Цаган-Нур (Ташанта) бүгү-делегей эрттирилге пунктузун таварыштыр мал-маганга чемниң киир сөөртүлгезин чөпшээрээн.
  Реклама