Күш-ажыл рыногун деткиирин уламчылап турар

  0
  4

  Россияның Чазаа күш-ажыл рыногун деткиирин уламчылап турар: коронавирустуң ужун ажылын чидирген хамаатылар бизнеске үндүрүп бергени ашка-хөреңгилериниң ачызында ажылга турустунуп, а ол ышкаш эң хереглеттинип турар мергежилдерниң талазы-биле халас өөредилгени чедип ап болур. Бо сорулгаларга күрүнеден деткимчени тыпсырының чурумун чазак бадылаан.

  Коронавирустуң ужун ажылын чидирген болгаш 2019 чылдың деңнелинге ажыл-биле хаара туттунганын катап тургузар дээн хамаатыларга дуза кадарын Президент дааскан турган. Ону 2021 чылдың төнчүзүнге чедир кылыр апаар.

  2020 чылда бо угланыышкынга чазак улуг ажылды кылып чоруткан: эде өөредилгениң болгаш ажылга хаара туттунарының чаа программаларын ажылдадып киирген. Ооң иштинде социал керээниң дузазы-биле база. 2021 чылда эде өөредилгениң программазын калбартып, хөлезилелди акшаландырарының талазы-биле немелде хемчеглерни киирерин шиитпирлээн.

  Деикимче хемчеглериниң дугайында шала тодаргайы-биле:

  Субсидиялар.
  2021 чылдың январь 1-ге чедир чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерге бүрүткеттинген хамаатыларны ажылга хүлээп ап тура, ажыл берикчизи күрүнеден деткимчени ап болур. Ол дээрге ажылдакчы бүрүзүнге онааштыр күш-ажыл төлевириниң эң адаккы үш хемчээли – 12792 рубль-дир. Бо таварылгада баштайгы төлевирни организация ажыл чок кижи ажылга тургустунуп алганда бир ай болгаш алыр, ийигизин – үш ай эрткенде, үшкүзүн – алды ай эрткенде алыр.
  Ам безин федералдыг бюджетте бо сорулгаларга 12 млрд. рубльди көрген. Ук хемчег 200 муңдан эвээш эвес кижини ажылга тугузар арганы бээр деп манап турар.

  Эде өөредилгениң болгаш профбелеткелдиң программалары
  Хамаатыларга эде өөредилгениң болгаш немелде профессионал билигниң программаларын организастап, кедизинде барып оларның ажылга тургустунуп алырының арга-шинээн көөр. Коронавирустуң ужун ажылын чидирген хамаатылар, 50 хардан өрү назылыглар, ажы-төлдүг херээженнер ук программаларның кижикчилери болуп болур.
  2021 чылда 168 муңдан эвээш эвес кижи (ооң иштинде 115 муң кижи – коронавирустуң ужун ажылын чидирген хамаатылар) хереглели улуг профессияны азы немелде билигни чедип алыр, 126 муң кижи ажылга тургустунуп ап болур.

  Хамаатыларны эде өөредир өөредилге албан черлериниң бүгү чарыгдалдарын грантыларның дузазы-биле дуглаар. Федералдыг бюджетте ол сорулгаларга 2021 чылда 10 ажыг млрд. рубль, 2022 чылда – 7,4 млрд., 2023 чылда – 7,4 млрд рубль көрдүнген. Ажылды «Демография» национал төлевилелдиң иштинде чорудуп турар.

  Реклама