Күш-ажылдың Маадырынга тураскааткан

  0
  8

  Боттарының ат-сураглыг чаңгыс чер-чуртуу, Совет Эвилелиниң Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Дойбан Давааның 90 харынга тураскааткан хол бөмбүүнүң маргылдаазын каа-хемчилер эрткен дыштаныр хүннерде эрттирген.

  Маргылдаага Каа-Хем кожууннуң шупту сумуларындан болгаш организациялардан эр база херээжен бөмбүкчүлерниң командалары киришкен.

  Чидиг демиселдиң түңнелинде херээжен спортчуларның командаларының аразынга Бүрен-Аксы сумунуң командазы тергиидээн. Тиилекчи командага дириг хойну, 16 муң рубльди, медальдарны болгаш мактал бижиктерни шаңналдар кылдыр тывыскан. Ийиги болгаш үшкү шаңналдыг черлерни Суг-Бажы биле Сарыг-Септиң командалары ээлээш, тус-тузунда 6000 рубльди болгаш өске-даа шаңналдарны алган.

  Эң чараш болгаш эки оюннарны көргүскен спортчуларга кижи бүрүзүнге 1000 рубльди тывыскан. Маргылдаага киришкен херээжен бөмбүкчүлерниң аразындан Бүрен-Аксындан Азияна Намдал эң күштүг халдакчы, Сарыг-Септен Наталья Шимит эң тергиин ойнакчы, Суг-Бажындан Айыраш Шыгжал эң шыырак камгалакчы деп үнелелге төлептиг болганнар.

  Эр улустуң командаларының аразынга Көк-Хаак сумунуң командазы чемпионнаан. Бо командага 17250 рубльди, дириг хойну, медальдар болгаш мактал бижиктерни шаңналга тывыскан. Ийиги черни чаалап алган Копту-Аксы сумунуң командазы 6550 рубльди, хөл бөмбүүн болгаш медальдарны, мактал бижиктерни алган. Үшкү черни ээлээн Арга-арыг камгалалы албан чериниң командазы 6700 рубль акша шаңналынга болгаш медаль, мактал бижиктерге төлептиг болган.

  Эр бөмбүкчүлерниң аразынга эң күштүг халдакчы Көк-Хаактан Уранай Дарма, эң шыырак камгалакчы Копту-Аксындан Лама Назын болган. Эң чараш оюнну Арга-арыг камгалалы албан чериниң командазындан Сырбыкай Эртине көргүскен. Бо спортчулар тус-тузунда 1000 рубльди шаңналга алганнар.

  Совет Эвилелиниң Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Дойбан Дапьянович Даваа Тыва Арат Республиканың Каа-Хем кожууннуң Эскен-Чер деп черге 1931 чылдың март 15-те малчын араттың өг-бүлезинге төрүттүнген. Механизатор мергежилге өөренип алгаш, бүгү назыда тараажылап ажылдаан. Ажыл-ишке бичиизинден-не чаңчыккан болгаш, тараа аймаа тарып өстүреринге мурнакчы механизторларның санынче кирип чораан. Бодунуң күш-ажылчы хүлээлгелерин доктаамал ажыр күүседип турганы, Бүгү-эвилелдиң социалистиг күш-ажыл чарыжынга бедик чедиишкиннери, дүжүт ажаалдазынга эң хөй тарааны комбайны-биле ажааганы дээш, ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң 1976 чылдың декабрь 23-те чарлыы-биле Каа-Хем кожууннуң СЭКП-ниң XXV съездизи аттыг совхозтуң комбайнеру Дойбан Дапьянович Даваага Совет Эвилелиниң Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан.

  Реклама