Күштүг хаттың уржуктарын чайладып турганы

  0
  5
  Күштүг хаттың уржуктарын чайладып турганы

  Тываның девискээринге март айның 13-те күштүг хат болурунуң дугайында республиканың Онза байдалдар яамызы чурттакчы чонга дыңнадып, ол хүн ырак-узак черлерже чорбазын сагындырып турган.

  Тыва Республиканың Чазааның бөгүнгү аппарат хуралынга март 13-те эрткен күштүг хаттың үезинде онза байдалдар яамызының ажылдакчыларының, кожуун болгаш суму эрге-чагыргаларының канчаар ажылдаанын, шуурганның уржуктарын чайладыр талазы-биле ап чоруткан хемчеглерни сайгарып чугаалашкан.

  Кызыл хоорайга, Бии-Хем, Өвүр, Мөңгүн-Тайга дээш өске-даа кожууннарга ниитизи-биле 20 суурларга электри чырыы күштүг шуурган үезинде өшкен. Электри четкизин шуургандан камгалаар, озал-ондакты болдурбазы-биле Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксынга чырыкты хат хадып эгелээрге, дораан өжүрген. Мындыг серемчилелдиг чорукту Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол берге байдалга чогумчалыг чүүл деп демдеглээн.

  Күштүг хат хадып эрткен соонда 1 шак 48 минута дургузунда электри чырыы өшкен суурларның, хоорайларның микрорайоннарның хөй кезиинге электри энергиязы-биле хандырылганы катап тургускан. Хаттың уржуктарын шалыпкын чайладырынга 22 бригадалар ажылдап турган. Бии-Хем, Чөөн-Хемчик дээш чамдык кожууннарга, Кызыл хоорайның микрорайоннарының чамдыызынга, солагай талакы дачаларның девискээринге хаттың уржуктарын чайладыр ажылдар март 14-түң хүнүнде уламчылаан.

  Бии-Хем кожууннуң Туран хоорай – Аржаан суур, Тес-Хем кожууннуң Самагалдай – Ак-Чыраа суурлар аразында оруктарга хөртүктерге дүшкен машиналарда кижилерге Онза байдалдар яамызының ажылдакчылары дүргени-биле дузалаан, оларны озал-ондактан камгалаан.

  Агаар-бойдустуң берге байдалынга республиканың Онза байдалдар яамызының ажылдакчылары, хамааты камгалалдың өске-даа албан черлери, тус черниң эрге-чагырга органнары багай эвес ажылдаанын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээш, ол бисти оожургатпас ужурлуг деп сагындырган.

  Камгалал ажылдарын ханы сайгарар, чедир кылбаан чүүлдерни илередир, боттарывыска ажыктыг түңнелдерни үндүрер ужурлуг бис деп республиканың удуртукчузу чугаалаан.

  Реклама